Norsk støtte til Sør-Sudan har vært og er uvurderlig

Bistanden til Sør-Sudan går ikke til spille på grunn av kamphandlingene den siste tiden, slik enkelte medier har fremstilt det. Norsk bistand er investeringer som kan være helt avgjørende for å få slutt på konflikten og sikre en bedre vei framover.

Av: Liv Tørres generalsekretær i Norsk Folkehjelp og Anne-Marie Helland generalsekretær i Kirkens Nødhjelp

Både Kirkens Nødhjelp og Norsk Folkehjelp har en historie som stammer tilbake til tidlig 1970 og 1980-tallet av bistand og solidaritet med befolkningen i Sør-Sudan gjennom skiftende tider. Norge har vært ett av de viktigste giverlandene til Sør-Sudan med i gjennomsnitt 670 millioner kroner i årlig støtte i perioden fra fredsavtalen i 2005 til uavhengigheten i 2011. Bistanden gjennom våre organisasjoners programmer har vært en investering som Sør-Sudan vil kunne høste av i mange tiår framover.

I tillegg til livsviktig nødhjelpsinnsats har Norsk Folkehjelp og Kirkens Nødhjelp bidratt til nasjonsbygging gjennom å styrke kapasiteten til lokale myndigheter. Kvinners deltagelse i fredsarbeid både på lokalt og nasjonalt nivå har blitt betydelig styrket. Vi har bidratt til utdanning på grunnskolenivå av flerfoldig tusen jenter og gutter og sikret adgang til helsetjenester for mange lokalsamfunn. Vi har utdannet flere tusen sykepleiere, jordmødre, lærere, bønder, håndverkere og journalister. Disse menneskelige ressursene er og vil fortsatt være viktige bærebjelker i utviklingen av Sør-Sudan. Kartlegging og rydding av landminer har gjort det mulig å bygge trygge veier, utvikle infrastrukturen og drive jordbruk i store områder de siste 10 årene. Sivilsamfunnsorganisasjoner er betydelig styrket og vil fortsatt spille en viktig rolle i nasjonsbyggingen etter at konflikten stoppes. Ikke minst er kirkene og deres ledere nå helt sentrale både for å få en slutt på konflikten og for den prosessen som må komme for veien videre i Sør-Sudan.

Sør-Sudan løsrev seg fra Sudan i juli 2011 og ga med det håp om økonomisk framgang og et bedre liv for innbyggerne i det nye, men borgerkrigsherjede landet. Konflikten som nå utspiller seg i Sør-Sudan har bakgrunn i maktkamp og politisk strid som dessverre også har utartet seg til å spille på etniske skillelinjer. Interne stridigheter i regjeringspartiet SPLM, har ført til voldelige kamphandlinger og sendt mer enn 400 000 på flukt i eget land. Det er imidlertid viktig å ikke undergrave mulighetene for en fredelig og demokratisk utvikling i Sør-Sudan ved å miste håpet og begynne å tro at de siste fire ukene betyr at all støtten har vært forgjeves. Virkeligheten er tvert i mot at den norske støtten til Sør-Sudan i betydelig grad har bidratt til det som er håpet for en bedre framtid i det nye landet.

Vi er svært bekymret for utviklingen vi nå ser, og oppfordrer partene i konflikten til umiddelbart å inngå en våpenhvile. Dette er et ansvar som ligger hos dem. Deretter må også andre røster med i forhandlingene om prosessen videre for Sør-Sudan. Representanter for kirkene, kvinner og ungdom som norsk bistand har investert i, kan og må få viktige roller når premissene for Sør-Sudans framtid skal fremforhandles. De siste ukenes grusomheter må bety at det blir umulig å fortsette som før, og at Sør-Sudan får en ny start hvor folket får større makt. Folkets krav om innsyn i hvordan oljeinntektene forvaltes og investeres, vil bli fremmet av sivilsamfunnsorganisasjoner som har blitt støttet av norsk bistand. Folkets og journalisters krav om trygging av reell ytringsfrihet må respekteres. En fred og forsoningsprosess som bygger broer og leger sår mellom ulike grupper, må nå få nødvendig støtte.

Nasjonsbygging etter mange tiår med borgerkrig er ekstremt krevende og tar tid. Kun to og et halvt år etter feiringen av sin uavhengighet, opplever igjen befolkningen i Sør-Sudan en ødeleggende konflikt og hundretusener er på flukt. Samtidig er det på disse få årene lagt et betydelig grunnlag for økt folkelig innflytelse. Kirkens Nødhjelp og Norsk Folkehjelp ser håp, et håp som vokser ut av en befolkning som fortjener og krever økt innflytelse og mulighet til å legge premissene for en fredelig framtid og bedret livsgrunnlag. Dette er en investering som må bygges videre på og støttes slik at også andre stemmer enn de med våpen får legge premissene for Sør-Sudans framtid.