New Urban Agenda – slaget om byene

Verdens befolkning øker, og hovedandelen av denne veksten skjer i byene våre.

I dag bor rett over halvparten av verdens befolkning i byer. FNs prognoser tilsier at dette tallet vil øke med ytterlige 3 milliarder innen 2030. I fjor arrangerte man den tredje konferansen i sin rekke om bosetninger og bærekraftig byutvikling; Habitat III. Her vedtok man en global handlingsplan for hvordan byer skal utvikle seg i takt med den økende urbaniseringen. Planen heter: The New Urban Agenda (NUA).

NUA må ses i sammenheng med FNs bærekraftsmål, siden store deler av befolkningen kommer til å bo i byer opp mot 2030 vil det som skjer i byene påvirke måloppnåelsen. Norge deltok på Habitat III-konferansen og forpliktet seg til å etterleve NUA.

Likevel blir ikke NUA diskutert i norsk politikk. Rundt påske kom det to aktuelle stortingsmeldinger hvor det ville vært relevant å drøfte implementering og oppfølgning av NUA; «Bærekraftige byer og sterke distrikter», og «Felles ansvar for felles fremtid». På statsbudsjettet for 2017 ser man heller ikke at det er avsatt midler til dette arbeidet.

Implementeringen og oppfølgingen av NUA er ikke ene og alene myndighetenes ansvar. Det hviler også et stort ansvar på sivilsamfunnsorganisasjoner. Medvirkning er elementært hvis man skal lykkes med de ambisjonene som man har vedtatt. For at utviklingen skal skje må det foreligge et dynamisk samarbeid mellom de to partene. Det er likevel myndighetene som må ta initiativ helt i startfasen.

Hvordan skal vi sammen greie å trekke de store linjene for det målet vi ønsker å oppnå, når ingen prater om det. Hvordan skal vi få byer som er inkluderende, trygge, tilgjengelige og mangfoldige? Hvordan skal vi få byer som er bærekraftige, og som drives av fornybar energi? Hvordan skal vi få byer som tar kvinner og kvinners sikkerhet på alvor? Hvordan skal vi få byer som tar vare på det biologiske mangfoldet, og som produserer noe av maten de selv forbruker? Hvordan skal vi få byer som er bygd for mennesker og ikke for biler? NUA må på dagsorden i norsk politikk. Det er nå vi har sjansen til å katalysere de mulighetene som ligger i den økende urbaniseringen. Det er nå slaget om byene kan vinnes!