I denne saken virker det som personlig prestisje for Ståle Sørensen (MDG) har fått gå foran det å skape reelle løsninger for Drammens befolkning. På sitt beste bidrar han effektivt til å sette miljøsaken på dagsorden, men nå fordummer, forenkler og forsøpler han debatten, skriver Høyre-politikerne Christina Mørkve og Egil Ax. Her er Sørensen avbildet i bystyret sammen med gruppeleder Tove Paule (H). FOTO: KENNETH LIA SOLBERG

Miljøkampen vinnes med tiltak folk tror på

Fremtidens transport kommer ikke til å se ut som dagens.

Det kommer selvkjørende kjøretøy, både for kollektiv og individ-transport. Det kommer stadig flere utslippsfrie alternativer på markedet, og det er snart flere el-biler som blir solgt enn fossildrevne biler. Det kommer også snart elektriske busser.

 

Drammen Høyre har lenge vært delt i synet på bom i Drammensregionen, men har jobbet for å sikre finansiering til en best mulig samferdselspakke for regionen vår. Det har vært klart at bompengene ville treffe usosialt for store deler av befolkningen, og forsøk på å fremforhandle mer statlig finansiering har ikke ført frem. I lys av det har Drammen Høyres topp 10 kandidater slått fast at de ønsker å gå vekk fra Buskerudbypakke 2, og se på andre måter å finansiere samferdselen i regionen vår. Dette er et valg vi som kandidater til fylkestinget støtter fullt ut.

Bomsystemet som nylig er blitt foreslått for Drammen og omegn, er ikke akseptabelt for mange av våre innbyggere. Flere folkevalgte er dessuten skuffet over at man ikke klarte å holde på prinsippet om bommer på de gamle kommunegrensene. Mange av bommene skiller nabolag, skolekretser og andre relevante samfunnsfunksjoner. Det er usosialt, urettferdig og derfor for mange innbyggere uakseptabelt.

 

Og det må folkevalgte politikere bare finne seg i.

 

Buskerud blir en del av Viken, og vårt nye fylke er preget av trafikkstrømmer som går inn og ut av Oslo, som vi trenger gode løsninger på. En av de viktigste tingene vi som politikere kan gjøre i neste periode er å bidra til samferdsels- og kollektivløsninger som binder hele fylket sammen. Gode veier er viktige for alle innbyggerne våre, uavhengig av hvor de bor og jobber. Da må vi ha veier som kan håndtere de store trafikkstrømmene.

 

Økende befolkning betyr økt press på veinettet vårt, men også økt press på miljøet. Vi har alle et ansvar for at verden vi overleverer til neste generasjon er et sted det er godt å leve. For Høyre er det åpenbart at dette ansvaret skal tas gjennom gode belønningsordninger for de som velger miljøvennlig. I motsetning til Ståle Sørensen og MDG mener vi miljøkampen skal vinnes sammen med - og ved å lytte til - innbyggerne våre, ikke ved å tvinge de til å leve livet på det vis poltikere mener er det rette. Vi avviser fullt og helt Sørensens totalitære drømmer.

 

Skal vi løse miljøutfordringene er vi helt nødt til å dra lasset sammen, men det avhenger av at tiltakene som settes i gang oppleves som nyttige og rettferdige for folk. Det gjorde ikke BBP2. Vi skal ikke nedskalere levestandarden vår for å møte miljøkrisen. Isteden må vi vokse oss ut av den, spesielt ved å satse på moderne teknologi, og ved å gjøre det lett å være miljøvennlig. Et skritt i riktig retning er å ha kollektivtransport lett tilgjengelig og som er brukervennlig. Viken Høyre har derfor sagt at vi vil etablere et felles kollektivtilbud for hele fylket med en felles pris- og sonestruktur slik at man kan reise enkelt i det som var Buskerud, Akershus, Oslo og Østfold. Det må være mulig å reise dit man skal med én billett, uansett om man reiser med buss, tog eller båt.

 

Vi i Høyre tror folk ønsker å velge miljøvennlig, men det må oppleves som et naturlig, riktig og enkelt valg, også når en hektisk hverdag skal gå opp. Oppgaven for politikerne fremover er å skape et så attraktivt kollektivtilbud at dette blir folks førstevalg. Dette er særlig viktig for Drammensregionen, hvor store deler av innbyggerne pendler til og fra Oslo. For at flere skal velge disse løsningene må vi både ha hyppige avganger, bedre kollektivknutepunkt, og ikke minst gode innfartsparkeringer. Skal det være lett å være miljøvennlig må det være mulig å kjøre unger til skole og barnehage, for så å parkere bilen billig før man benytter kollektiv til jobb. Når barna blir store nok må vi ha gode gang- og sykkelveier tilknyttet skolene, slik at det blir naturlig å la barna ta beina eller sykkelen fatt.

 

I flere saker i aviser og på sosiale medier går vår bystyrekollega Ståle Sørensen veldig langt i hvordan han karakteriserer politikere og velgere som er uenige med ham i sak. Han fordummer, forenkler og forsøpler debatten.  Vi vet at Sørensen kan bedre. På sitt beste bidrar han effektivt til å sette miljøsaken på dagsorden i Drammen. I denne saken virker det som personlig prestisje har fått gå foran det å skape reelle løsninger for Drammens befolkning.

 

Bomprosjektet i Drammen fikk en usosial profil. Der Miljøpartiet de grønne virker mest opptatt av å karakterisere politiske motstandere, er vi opptatt av hele tiden å vurdere konsekvensene av politikken vi fører. Når vi ser at konsekvensene blir så store som med BBP2 er det ærlige og redelige faktisk å snu, mens man enda kan. Vi er glade for at Høyres topp 10 kandidater til bystyret nå har satt ned foten, og sagt nei til BBP2. Buskerudbypakke 2 hadde uansett ikke blitt en miljøvinner, til det er effekten for liten og kostnaden for høy. I bystyret og fylket vil vi sammen med de andre kandidatene kjempe for en smartere veifinansiering, og ikke minst, miljøvennlig kollektivtransport basert på gulrot, ikke pisk. Lasset skal vi dra sammen, men da må vi satse på tiltak som treffer rettferdig.