Mer makt til kommunene gir mindre frihet

Det foregår nå en forflytning av helse- og omsorgsoppgaver fra stat til kommune. FFO sier nei til denne overføringen.

Vi sier ikke nei fordi vi er prinsipielt imot at kommunene skal ha et større ansvar, men fordi kommunene i altfor mange tilfeller viser at de ikke er ansvaret verdig. Kommunene gjør seg ikke fortjent til tilliten. Det ser vi blant annet når personer som har behov for brukerstyrt personlig assistanse (BPA) kjemper for å få ordningen.

 

BPA er en ordning spesielt tilpasset personer med funksjonshemming eller kronisk sykdom, der bruker selv organiserer sine assistenter. BPA ble rettighetsfestet i 2014 begrunnet i et ønske om å sikre mennesker med stort behov for praktisk bistand en større mulighet til å leve aktive og selvstendige liv.

 

For brukere oppleves brukerstyrt personlig assistanse (BPA) som et frigjøringsverktøy som setter de i stand til en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre.


Disse ordene ytret helseminister Bent Høie (H) i rundskrivet som gikk ut til ordførere i alle landets kommuner tidligere i år. Det er en presis og ytterst god beskrivelse av hvordan ordningen er når den funker akkurat slik den skal. Men Høie skrev dette fordi han var bekymret for de ulike kommunenes praktisering av BPA. FFO vet at Høie har rett i sin bekymring. Flere steder begrenser kommunene ordningen for brukeren.


Vi får mange henvendelser som tyder på at man kjemper daglige frihetskamper for å få det BPA-tilbudet de har krav på. Dette er eksempler hentet fra en samling om BPA som FFO holdt tidligere i år.


En bruker sier at hjemkommunen var negativ til BPA og at de uttalte at BPA ikke er til for å leve aktive sosiale liv.

En annen bruker forteller at han ikke fikk reise med assistent til utlandet av hensyn til brukerens egen sikkerhet. På tross av protester ble ikke vedtaket endret.


Kommunene har i dag lov og rett til å utøve «stor grad av skjønn» i tilbudet om omsorgstjenester. Da er det svært vanskelig å klage, selv om man har en god sak.

Konsekvensen er at de aller svakeste innbyggerne betaler regningen både fysisk og psykisk. Muligheten til å leve selvstendige, likestilte og frie liv begrenses. Mange funksjonshemmede, kronisk syke og pårørende sliter seg ut i kampen for å få tjenester de har krav på fra kommunen.


Det kjempes frihetskamper i Norge hver dag av funksjonshemmede og kronisk syke. Mange kjemper for å få brukerstyrt personlig assistanse uten begrensninger. Derfor er det nødvendig å utbedre ordningen for å sikre alle, uavhengig av kommune, et godt og velfungerende tilbud.


Til høsten er det stortingsvalg. Neste regjering vil få makt til å bestemme om kommunene fortsatt skal kunne være en barriere mellom funksjonshemmede og deres rett til BPA. Kommende regjering kan velge å følge opp BPA-ordningen tettere og styrke den. Vi anbefaler dem å gjøre det. Godt valg!