Mat fra andre planeter?

Takk til Norges Bondelag og Dagsavisen for å sette søkelys på jordvern. Det er et veldig viktig og aktuelt spørsmål både for Norge og globalt.

En skulle tro at mye av den offisielle politikken og praksisen bygger på at både Norge og resten av verden kan skaffe mat fra andre planeter etter at mye av ressursene for matproduksjon på jorda er ødelagt.

Jeg vil ikke utelukke at det en gang i fjern framtid kan oppdages planeter der mennesker kan dyrke mat og sende tilbake til jorda, men jeg mener det er galskap å basere seg på det. Det er det vel heller ingen som gjør – i alle fall ikke åpenlyst. Men når en ser på praksisen for jordvern og matforsyning, skulle en tro at mange politikere gjør det.

Norge har en sjølforsyningsgrad på under 40 prosent, og jordbruksarealet er bare ca. 2,5 prosent av landarealet. Hver dag reduseres dette jordbruksarealet med et område tilsvarende 13 fotballbaner. Hver dag! På verdensbasis reduseres jordbruksarealet hvert år med en størrelse som hele Østerrike. I tillegg så har 75 prosent av det biologiske mangfoldet i landbruket gått tapt og reduksjon av fruktbarheten i jorda truer 40 prosent av jordas landareal.

FNs konferanse for handel og utvikling, UNCTAD, publiserte i 2013 en rapport som het «Våkn opp før det er for seint. Gjør landbruket virkelig bærekraftig nå for matsikkerhet i et klima i endring.» (min oversettelse fra engelsk. A.N). Ja, det er på høy tid å våkne opp. Det er behov for å ta vare på matjorda og det biologiske mangfoldet. Norge bør også øke sjølbergingsgraden når det gjelder mat. Det er risikabelt å basere seg på at det alltid vil være mat tilgjengelig på verdensmarkedet, at Norge alltid vil ha økonomiske ressurser til å kjøpe fra andre land, og at det ikke er kriger og konflikter som hindrer transport av mat fra andre land og verdensdeler.