Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Foto: NTB scanpix

Masse å tjene på sirkulær økonomi

Camilla Gramstad har selvsagt helt rett. Vi har masse å tjene på en mer sirkulær økonomi. Ikke bare i varehandelen, men i bredden av nærings- og samfunnsliv.

En sirkulær økonomi sikter mot å utnytte ressursene mer effektivt, øke levetiden til produkter, benytte resirkulerte materialer i nye produkter og finne måter å redusere mengden avfall som skapes. Det kan for eksempel være å finne nye kommersielle anvendelser for avfallsstrømmer eller nye forretningsmodeller og tjenester som reduserer miljø og ressursbelastningen. Det er i kjernen av grønn konkurransekraft, og helt nødvendig i en verden med voksende befolkning og et økende ressursbehov.

 

Regjeringen har en ambisjon om at Norge skal være et foregangsland i utviklingen av en grønn, sirkulær økonomi, som utnytter ressursene bedre. I tillegg skal vi utarbeide en nasjonal strategi om sirkulærøkonomi. Men utvikling av en sirkulær økonomi reiser komplekse problemstillinger hvor ulike systemer, infrastruktur, regelverk og virkemidler må sees i sammenheng. Ikke bare i Norge, men i Europa og i verden. Det vil ikke skje over natta, og i overskuelig fremtid vil det være behov for nye råmaterialer og kapasitet til behandling av avfall.

 

Farlig avfall gjør skade på mennesker og miljø, men er en konsekvens av et moderne samfunn. Deponering er en nødvendig del av den industrielle infrastrukturen. Når mulighetene til å redusere, gjenbruke og gjenvinne er uttømt, har vi et ansvar for forsvarlig håndtering av avfallet vi genererer.

 

Lavutslippssamfunnet trenger lett og sterk aluminium til mer effektiv transport både på land og til havs. Fremtidens energisystemer er avhengig av silisium til solceller og glassfiber til vindmøller, strømkabler til havvindutbygging og biologisk karbon til erstatning for det fossile. Vi vil fortsatt ha behov for sement, plast, titan, mangan, jern, gjødsel, nikkel og KOBBER i lavutslippssamfunnet. Alt produserer vi i Norge, og vi må fortsette å øke effektiviteten, og redusere miljøbelastningen.

 

Norsk industri og næringsliv har høy kompetanse og god omstillingsevne. Det gjør at norske næringsaktører har gode forutsetninger for å ta en viktig rolle i utviklingen av en sirkulær økonomi. Regjeringen kombinerer god miljøpolitikk og næringspolitikk for å bygge opp under dette.

Vi benytter økonomiske virkemidler for å gi riktige insentiver, direktereguleringer som forbud mot giftige stoffer eller fredning av sårbare områder, vi setter teknologistandarder og vi bruker frivillige avtaler med næringslivet. Samtidig etablerer vi katapulter hvor industrien kan teste ny teknologi og nye løsninger, vi satser på næringsklynger som drivkraft for innovasjon, satser på forskning og på forenkling. Vi har satt i gang en helhetlig gjennomgang av virkemidlene for forskning og innovasjon i næringslivet. Formålet med gjennomgangen er å sørge for at vi får mest mulig igjen for midlene vi bruker. Dette legger til rette for størst mulig verdiskaping innenfor bærekraftige rammer.