Mangfold eller profitt, Anne Lindboe?

I hvilken retning styres Private Barnehagers Landsforbund?

Private Barnehagers Landsforbunds mangeårige forsvar for retten til å ta profitt fra barnehager nådde et nytt høydepunkt da organisasjonens egen styreleder, Eirik Husby, tidligere i år ble tatt for å drive sine kommersielle barnehager med for lav bemanning. I vedtaket fra kommunen står det at «et betydelig beløp i offentlige tilskuddsmidler er brukt i strid med barnehagelovens krav». Husbys konsern hadde totalt et samlet overskudd på 7,6 millioner kroner i perioden 2013–2016.

I et avisinnlegg fra april konfronterte jeg PBL med denne saken, og viste til at den føyer seg inn i rekken av profittskandaler i barnehagesektoren. PBLs daværende direktør Arild M. Olsen svarte på kritikken ved å si at jeg «viste til en ikke avsluttet tilsynssak i en barnehage eid av PBLs styreleder, der Oslo kommune ber barnehagen betale tilbake 800.000 kroner som de mener er brukt i strid med barnehageloven», at «saken er påklaget og er til vurdering hos Fylkesmannen i Oslo», og at «når Oslo kommune forsøker å føre tilsyn i slike saker, er det normale at vedtaket blir opphevet og barnehagen frikjent». Videre sa han også at PBL ikke ønsker å bidra til forhåndsdømming på et «for å si det forsiktig, svært tynt grunnlag.»

Denne uken kom fasiten. Fylkesmannen gir kommunen medhold i at «Et betydelig beløp i offentlige tilskuddsmidler er brukt i strid med barnehagelovens krav». PBL-styrelederens barnehage må dermed betale tilbake 800.000 kroner. Det er også verdt å merke seg det kommunen fastslår om pedagogandelen; «relativ høy pedagogandel i Økernly barnehage skyldes imidlertid delvis lav bemanning.»

Saken om styrelederen i PBL, og holdningene i ledelsen, fremstår som et strukturelt problem i organisasjonen. Dette materialiserer seg ved at kommersielle konsern i dag sitter med styringsmakten. PBL har nemlig ordnet det slik at små enkeltstående barnehager, som stort sett er ideelle, kun får ha med fullmakt til å stemme på vegne av andre enkeltstående barnehager i egen kommune, mens de store kommersielle konsernene kan ha med fullmakter fra alle sine barnehager.

I praksis betyr dette at de store kjedene, som eksempelvis Læringsverkstedet, kan stemme på vegne av alle sine 200 barnehager, mens små enkeltstående barnehager, som ikke har mulighet til å sende en representant til landsmøtet verken blir representert eller hørt.

PBL har vært en aktiv pådriver for retten til å berike seg på barnehagene våre. De har jobbet for de kommersielle kjedenes makt. De ideelle selv frykter at de snart vil forsvinne fordi de kommersielle overtar den private delen av sektoren.

Nylig gikk Arild M. Olsen av som administrerende direktør i PBL, og Anne Lindboe gikk på.

Mange er spente på om hun vil styre organisasjonen i en retning som setter barna og mangfoldet i sektoren foran de kommersielles rett til profitt.

Enn så lenge tyder dessverre lite på det. Når Lindboe uttaler som om skandalen som har rammet hennes egen styreleder, sier hun at «en sak om tilbakebetaling av midler som er brukt i strid med regelverket rammer ikke bare den aktuelle barnehagen, men kan påvirke omdømmet til hele bransjen».

Burde ikke Lindboes største bekymring være hensynet til barnas beste, og ikke omdømmet til kommersielle aktører? Ser hun ikke på det som et problem at penger bevilget til barna forsvinner til privat profitt?

Hun bør kanskje ta inn over seg de ferske rapportene fra BDO og Telemarksforskning: BDO-rapporten viser at fortjenesten hos kommersielle barnehager er mer enn tre ganger så høy som på Oslo Børs, og at oppsamlet fortjeneste økte fra 250 millioner i 2007 til 4 milliarder i 2016. Telemarksforsknings analyse viser at private barnehager som inngår i store kjeder har større overskudd enn andre typer private barnehager. De fastslår at slike barnehager ikke driver mer effektivt, men at de har lavest bemanning.

Jeg har tidligere utfordret Anne Lindboe til å svare på hva slags organisasjon PBL skal være under hennes ledelse. Jeg fikk aldri noe svar, så jeg prøver igjen:

1. Hvordan vil du sikre demokratiske prosesser i PBL som sørger for at de ideelle barnehagene ikke blir overkjørt av de kommersielle kjedene?

2. Vil du sikre mangfoldet i sektoren og støtte dine ideelle medlemsbarnehager i kampen mot oppkjøpsraidet fra de kommersielle kjedene?

3. Synes du det er riktig at barnehager har blitt en kilde til superprofitt for kommersielle selskaper?

Jeg håper at Anne Lindboe svarer denne gangen. Det er på tide at hun legger kortene på bordet.