Mange er fornøyd

De fleste som bor på sykehjem i Oslo og deres pårørende er fornøyd med sykehjemmet sitt.

Oslo foretar hvert år brukerundersøkelser blant beboere og pårørende for å få vite hvordan de oppfatter tilbudet og for å bedre kvaliteten. I 2011 var 84 prosent av beboerne fornøyd, mens 87 prosent av de pårørende var fornøyd. Det er høye tall.

Ca. 4.700 bor på sykehjem i Oslo. Når 93 personer klaget til Helse- og Sosialombudet i fjor (Dagsavisen 25/7) vil det si at 1,98 prosent klaget dit. Det er et lavt tall. Disse tallene henger sammen. Mange er fornøyd, få klager.

Men Dagsavisen skaper et annet inntrykk, at mange klager og at det er vanskelig å få sykehjemsplass. Når flere klaget til Helse- og Sosialombudet, kan det være at ombudet jobber bedre enn før. Det liker jeg. Jeg ønsker åpenhet slik at folk er trygge på at de kan si sine meninger, klage og påpeke ting de ønsker annerledes.

Statistikkene har flere interessante tall. 98 prosent av søknadene om korttidsplass innvilges og 87 prosent av søknadene om langtidsplass. Det tar nå 6,7 dager fra bydelene har gjort vedtak om plass til Sykehjemsetaten tilbyr en konkret plass. Men vil man til et populært sykehjem, må man vente lenger. Noen venter der de har fått plass og får dermed en flytting ekstra når det er ledig der de ønsker seg.

De som ikke får sykehjemsplass, får omfattende hjemmetjenester som noen ganger er dyrere enn en sykehjemsplass.

Når det gjelder klager på avslag på sykehjem, var det i fjor 80 personer som klaget til bydelene. Bydelene omgjorde vedtaket i 58 saker og innvilget plass likevel. 11 klagesaker gikk videre til Fylkesmannen som omgjorde seks av dem.

Dette er statistikk. Det betyr ikke at kvaliteten er slik jeg ønsker det alle steder. Det betyr heller ikke at uønskede enkelthendelser ikke skjer. Vi vet det skjer, og det skal rapporteres så vi kan få gjort noe med det. Jeg er svært opptatt av dette kvalitetsarbeidet og av å få pusset opp Oslos sykehjem, for jeg vil at våre gamle pleietrengende skal ha det godt.