Maks 30 kilometer i timen

Vi har ingen barn å miste. Derfor ønsker vi en ny standard i Oslo.

Av Einar Wilhelmsen, leder i Oslo MDG og kandidat til bystyret

 

Barnas trygghet må prioriteres over biler i høy fart, spesielt i byene. Derfor ønsker De Grønne 30-grense som standard i Oslo.

Testen på en god by er om barn og unge kan sykle dit de vil, uten at det er farlig, og uten at vi foreldre sitter igjen med en klump i magen. Mitt eget nabolag strøk på denne testen så det dundret. Vi skulle sykle til Oslos flotte sommerskoletilbud, til en annen skole to kilometer unna. Vi kom ikke langt før jeg forstod at her må barna følges. For utrygge kryss, og altfor stor fart på bilene.

I dag ligger vi langt unna målene for reduksjon i antall drepte og hardt skadde i trafikken. Ifølge Trygg Trafikk økte antall drepte og hardt skadde syklister i storbyområdene med hele 66 prosent, om man ser 2004–2007 opp mot 2014–2017. Skal vi få flere til å sykle eller gå må vi ha mye større fokus på trafikksikkerhet. Da må farten og biltrafikken ned.

Det nasjonale målet er at all trafikkvekst i storbyene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Dette er en en puslete ambisjon. Vi i De Grønne går lenger, og har allerede redusert biltrafikken i gjennom bomringen i Oslo. Regjeringen svarer med å bygge mer motorvei inn til byene, øke fartsgrensene. De vil fjerne fotobokser, som reduserer antallet drepte og skadde i trafikken, og nekter å bruke fotobokser til å kontrollere farten på kommunale veier der folk bor.

Barna ser ikke like lett biler i høy fart. I 2015 ble 51 barn i Oslo skadet på vei til eller fra barnehage eller skole som følge av ulykke med kjøretøy i bevegelse (inkludert sykkel) ifølge en rapport fra Helsedirektoratet. 37 av disse ble skadet på egen sykkel, og fire ble påkjørt av bil. Ni av barna var fotgjengere.

Trafikksikkerhet handler også om frihet. Friheten til barna til å kunne sykle og gå dit de vil, til venner, treninga eller korps. I dag er det mange foreldre som er redde for å la barna sine sykle eller gå alene. Andelen barn og unge som sykler er nesten halvert siden 90-tallet. Slik kan vi ikke ha det.

Å legge bedre til rette for de som går eller sykler er en av De Grønnes viktigste satsinger. I altfor mange tiår har byutviklingen i Oslo skjedd på bilens premisser. I tilegg til den storstilte sykkelsatsingen gjennomfører Byrådet en stille revolusjon i Oslo gater. Farta settes ned, det kommer fartshumper og opphøyde gangfelt i hundretall og bedre kryss for fotgjengerne, der bilene må holde lav fart. Det er en viktig satsing. Vi bygger byen for mennesker skal leve i den, barn, voksne og eldre, ikke biler.

Denne jobben hadde blitt mye enklere om vi fikk litt drahjelp fra regjeringen. Derfor ber De Grønne om at 30 km/t gjøres til standard fartsgrense inne i byene, og å få lov til å bruke fotobokser noen steder. Det betyr selvsagt ikke at hver eneste vei skal ha 30 km/t, men at 30 er grunnregelen. Avvik fra dette må skiltes særskilt og begrunnes, for eksempel på viktige hovedveier.

De Grønne vil prioriterere barna foran bilene. Vi vil at det det skal være trygt å ferdes i byen, enten man er 8 eller 80, bruker rullebrett eller rullestol.