Løft for kreftsyke

Vi trenger en ny kreftstrategi for å redde flere av de rundt 28.000 som rammes i Norge hvert år.

Den nye tidsrammen på 20 dager fra henvisning til første kreftbehandling er et viktig framskritt. Men dette er bare ett av punktene vi må ta tak i for å få en bedre kreftomsorg. Det skjer en rask utvikling i forskningen, og stadig nye medisiner og metoder lanseres. Hvor er det størst behov for forbedringer?

Tidlig oppdagelse og diagnose. Det viktigste for å overleve er at kreften oppdages tidligst mulig. Derfor har vi screening av brystkreft blant kvinner, og det skal nå startes et pilotprosjekt for screening av tykk- og endetarms­­kreft. Det neste bør bli screening av lungekreft for utsatte grupper som langtidsrøykere i godt voksen alder og de som har vært utsatt for asbest, radongass, røyk fra sveising og så videre. I dag oppdages bare en femtedel av lungekreften tidsnok til at man kan operere. Da er overlevelsen nær femti prosent, mens den synker ned mot fem prosent når det er umulig å operere
– fordi det er for sent, eller av andre grunner.

Før kreftbehandlingen kan starte – nå innen 20 dager – må det stilles presis diagnose. Da trenger sykehusene god tilgang på avanserte billedunder­­søkelser, kalt PET-CT. I 2010 ble det gjennomført 3.450 slike undersøkelser, mens kapasiteten er nær det dobbelte. Det haster å skaffe nok fagfolk så skannerne kan brukes fullt ut. Dernest bør vi investere i flere så tilbudet kan utvides og bli like godt landet rundt.

Lik tilgang på det beste. Det som teller for kreftpasientene er sjanse til overlevelse – ikke avstand til sykehuset. Kreftregisteret har dokumentert at sykehus som utfører få inngrep, har høyere dødelighet for flere kreftformer enn sykehus som gjør mange. Da må vi samle kreftbehandlingen landet rundt på sykehus som har moderne utstyr, stort nok pasientgrunnlag, høyspesialiserte fagteam som koordinerer behandlingen, og så videre. En del er gjort, men det er vanskelig å få oversikt over hvor langt man er kommet, fordi det håndteres av regionale og lokale helseforetak.

Ifølge ventelistene behandles for eksempel tarmkreft fortsatt 29 steder i landet, lungekreft 32 steder og brystkreft 21. Men dette sier lite da de kan ta seg av ulike deler av behandlingen, slik at det er færre som gjør kompliserte inngrep. Pasientene trenger å vite hvor de får et helhetlig behandlingsopplegg, hvor mange operasjoner sykehusene utfører, hvilke resultater de har for fem års overlevelse og så videre.

Nye sjanser for overlevelse. Når medisiner er i siste utprøvningsfase kan de testes på pasienter. Det foregår på utprøvingsenheter som skal bygges ut på Radiumhospitalet og Haukeland. Der vil pasienter som ikke kan reddes av etablert behandling kunne få en «second opinion» – en ny mulighet til å overleve. Blant det mest lovende er medisiner som skreddersys for den enkelte ved hjelp av genteknologi. Det krever kompetanse og utstyr til å kartlegge genprofilen i kreftsvulstene til pasienten.

En annen gruppe som kan få en ny sjanse er pasienter med svulster som dagens stråle­­behandling ikke når fram til. For å treffe disse innfører en rekke land – med USA, Japan og Tyskland i spissen – en ny type strålebehandling som kalles protonterapi. Den kan siktes direkte inn på svulstene og utløser sin energi akkurat der. Det er beregnet at dette kan bety mye for cirka tusen norske kreftpasienter per år. I Sverige vil man etablere protonterapi i Uppsala for 3.000 pasienter per år fra 2013. Det er inngått avtaler om å sende en del norske pasienter dit når de er klare. Nå trenger vi en mer aktiv plan for å bygge egne fagmiljøer og forberede innføring av protonterapi her hjemme.

Det fins faglig uenighet om flere av disse spørsmålene – som hvor mye screening som er nyttig og når protonterapi bør innfases. Men vi må slutte å skyve dem foran oss og beslutte noen satsinger. Det bør en ny kreftstrategi også handle om.