Lindboe mangler kunnskaper – eller bløffer

Tallene fra Agenda Kaupang gir ikke grunnlag for å påstå at forskjellene skyldes privat kontra kommunal drift, slik Lindboe påstår.

Adm. dir. Anne Lindboe i Private Barnehagers Landsforbund (PBL) påstår i Dagsavisen 1. mars at «Det er et faktum at Agenda Kaupang, basert på makrotall, har beregnet at én oppholdstime i en kommunal barnehage koster samfunnet cirka fem kroner mer enn én oppholdstime i en privat barnehage. Ifølge regnestykket ville skattebetalerne måttet betale i snitt to milliarder kroner mer i året de siste ti årene dersom kommunene skulle drevet alle barnehagene selv.»

Men tallene fra Agenda Kaupang gir ikke grunnlag for å påstå at forskjellene skyldes privat kontra kommunal drift, slik Lindboe påstår. Det man har beregnet er hva hver oppholdstime i henholdsvis private og offentlige barnehager i snitt koster. Ifølge Agenda Kaupang var utgift per oppholdstime i offentlige barnehager 51,30 kroner, mens den i private var 45,80 kroner, altså en differanse på 5,50 kr. Så multipliserer man denne differansen med antall oppholdstimer i offentlige barnehager og kommer fram til 2,44 milliarder.

Dette tallet hadde gitt mening dersom barnehagestrukturen i offentlig og privat sektor hadde vært den samme, og barnehagene hadde vært like. Agenda Kaupang understreker da også at deres utredningen ikke sier noe om årsakene til forskjellene, noe oppdragsgiveren PBL (Private Barnehagers Landsforbund) selvsagt ikke har bedt om. PBL vet nemlig en del om årsakene, i et intervju innrømmet daværende dir. Arild M. Olsen at noe av årsaken kunne være at de private barnehagene var større.

Barnehagene er i hovedsak finansiert etter stykkprissystemet, det vil si at inntektene bestemmes av antall barn, men utgiftssiden bestemmes av antall ansatte. Har man store barnehager med mange avdelinger med fullt belegg – vil selvsagt de gjennomsnittlige kostnadene bli langt lavere enn i en liten barnehage med ledige plasser. Og stykkprisen de private får, er gjennomsnittlig utgiftsnivå per barn i de kommunale barnehagene.

Det økonomiske drømmescenariet for en privat barnehageeier, vil dermed være å ha en stor barnehage med fulle avdelinger, i en kommune med mange små, spredte barnehager som har ledige plasser. Dette vil skru opp gjennomsnittsutgiftene per barn i de kommunale barnehagene, noe den store, private barnehagen med fullt belegg vil tjene på. Sammenligninger på makronivå gir ikke mening, når rammene på mikronivå er så klart forskjellige.

Konsulentfirmaet Agenda Kaupang presenterer data, men sier også at disse ikke gir grunnlag for å si noe om årsakssammenhenger. Som vist over er Lindboes påstander – i beste fall – manglende kunnskaper, i verste fall bløff.