Skattlegg laksen

Det er bare rett og rimelig at utnyttelse av felles hav- og vannressurser skal gi solid avkastning også til fellesskapet, slik det er for vannkraft og olje.

Fet fisk er også ekstremt fet næring. Det norske oppdrettslakseventyret har skapt enorme verdier. Flertallet i et regjeringsoppnevnt utvalg anbefaler derfor å innføre en grunnrenteskatt for næringen.

Norske lakseindustrialister har tjent enorme milliardbeløp på næring i fellesskapets fjorder. Fem av de største selskapene på Oslo Børs driver innen oppdrett. Driftsmarginene er skyhøye.

Les også: Det skapes uheldige motsetningsforhold mellom hav og land

Det er bare rett og rimelig at utnyttelse av felles hav- og vannressurser skal gi solid avkastning også til fellesskapet, slik det er for vannkraft og olje.

Næringen vil hevde at innsatsfaktorene er merder, fôr og kunnskap, og at fjorden og vannet derfor ikke er den avgjørende ressursen. Vi vil hevde at næringen hadde vært umulig uten tilgang til naturen som er i fellesskapets eie. De fleste tillatelsene til å drive i næringen er også i praksis gitt bort gratis. Også tillatelsene er en knapp ressurs som næringen får nyte av, og som skjermer den fra konkurranse.

Næringen motsetter seg selvsagt forslaget, og truer med å flagge ut.

Det er ikke annet å forvente, ingen vil betale mer i skatt. Men at det er så stor politisk motstand mot utvalgets forslag, som jo er en videreføring av norsk beskatning av felles ressurser, overrasker.

Forslaget virker å være nedstemt før det kommer til Stortinget. Det er ikke et godt signal til det neste regjeringsoppnevnte utvalget som skal bruke tid og krefter på viktig offentlig utredning.

Også lokalt er det motstand mot forslaget, fordi dagens modell med innbetaling til Havbruksfondet sikrer havkommunene inntekter. Men utvalget foreslår en fordelingsnøkkel som sikrer kommunenes inntekter også i et nytt skatteregime for oppdrettsnæringen.

Kan vi ikke bare fortsette med dagens regime, men øke innbetalingen til Havbruksfondet, som enkelte hevder er en bedre løsning. Jo, det kan man, men inntektene til fondet kommer bare fra nye tillatelser og økt kapasitet i næringen.

En grunnrentebeskatning vil sikre større inntekter til fellesskapet, gi en mer rettferdig fordeling av skattebyrden og det er en prinsipielt viktig og helt rimelig sidestilling av oppdrett med vannkraft og olje.