Dagsavisen mener

Pensjon for en ny tid

Politikerne bør samle seg om et nytt pensjonsforlik.

– Jeg er veldig fornøyd med resultatet. Vi har kommet fram til en god og balansert løsning, sier Pensjonsutvalgets leder Kristin Skogen Lund. Foto: Terje Pedersen / NTB
Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Pensjonsalderen bør bli gradvis høyere år for år. Det er det sentrale forslaget fra et utvalg som har utredet forbedringer i pensjonsreformen. Dagens unge må stå enda lenger i jobb, er beskjeden fra utvalget som har vært ledet av Kristin Skogen Lund. Dette er viktig for å sikre den økonomiske bærekraften i pensjonssystemet. Omleggingen vil også bidra til økt verdiskapning, høyere skatteinntekter og mer i pensjon til den enkelte.

Det foreslås innført en «normert pensjoneringsalder». Den skal synliggjøre hvor lenge hvert fødselskull må jobbe når forventet levealder øker. De som er født på 1990-tallet må regne med å jobbe til de er rundt 70 år. De som blir født i dag må stå i arbeid til de er 72. Det nye systemet skal gjelde fra 1963-kullet og framover.

En god pensjonsreform kan bli enda bedre.

Et sentralt formål er å påvirke den generelle oppfatningen av når en bør planlegge å ta ut alderspensjon. Dagens faste aldersgrenser på 62 og 67 år sender i så måte et uheldig signal. Det nye store grepet er en logisk følge av gjeldende nedjustering av ytelsene i takt med økt levealder. Dette innebærer at vi må stå lenger i arbeid for å få full pensjon. Slik blir det også med det nye systemet, men her blir det en mer formalisert dato å forholde seg til.

Det nye systemet vil medføre 20 milliarder kroner i økte utgifter for staten i 2060. Mesteparten av denne regningen kommer som følge av at utvalget mener det er riktig å sikre den sosiale bærekraften i pensjonssystemet. Det skal blant annet skje gjennom en bedre regulering av minstepensjonene. Videre blir de uføre delvis skjermet for levealdersjusteringen.

Debatten om utredningen er allerede i gang. LO-økonom Roger Bjørnstad er svært bekymret for at forskjellene vil øke. Han etterlyser en bedre ordning for sliterne, de som ikke orker å stå lenge nok i jobb til å få en god pensjon. Utvalget har dessverre ikke funnet noen løsning for dem. Kristin Skogen Lund mener det ikke er mulig å lage treffsikre ordninger siden dette ikke er en klart definert gruppe.

LO mener videre at det er behov for å styrke resten av pensjonssystemet, altså ikke bare folketrygden. Tjenestepensjoner og AFP er ordninger som politikerne må se på. Regjeringen bør snarest følge opp med konkret handling.

Pensjonsutvalget har bestått av ulike eksperter og har ellers vært politisk bredt sammensatt. Utvalget står samlet om de viktigste konklusjonene. På dette grunnlaget bør det være mulig å samles i et bredt politisk forlik når saken etter hvert havner på Stortingets bord. En god pensjonsreform kan da bli enda bedre.


Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Dagsavisen mener