Leder

Har de ikke skjønt alvoret?

To av medlemmene av utvalget som regjeringen har bedt granske Nav-skandalen har selv vært med på å felle straffedom i Høyesterett. Justisdepartementets lovavdeling erklærer dem «delvis inhabile». Likevel velger statsråd Anniken Hauglie å la de to fortsette i utvalget.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

«Enten har ikke statsråden og statsministeren forstått alvoret i Nav-skandalen når de nå lar det går prestisje i å beholde inhabile granskere, eller så er det noen som ikke vil ha snudd alle stener i saken».

Dette sier jussprofessor Benedikte Moltumyr Høgberg til Aftenposten, om utvalget regjeringen har satt ned for å granske Nav-skandalen.

Det er sterke ord, som vi stiller oss bak.

Bakgrunnen er kjent: Nav har feiltolket en EU-forordning som gir rett til å ta med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger til andre EØS-land. Minst 85 personer kan være uriktig dømt for trygdesvindel, og minst 36 til fengsel.

Flere tusen trygdemottakere har urettmessig fått krav om tilbakebetaling, i tillegg til at en rekke stønadsmottakere har mistet støtte på grunn av utenlandsopphold.

Regjeringen har beklaget, og satt ned et utvalg for å komme til bunns i saken.

To av medlemmene i dette utvalget har selv vært med på å felle en straffedom i høyesterett for trygdeeksport. Justisdepartementets lovavdeling har vurdert habiliteten til de to, og konkludert med at de er «delvis inhabile».

Likevel velger statsråd Anniken Hauglie å la de to sitte videre i utvalget. Det er uforståelig.

Nav-skandalen er en skamplett på den norske velferdsstaten. Flere peker på klassejustisen – at det er forskjell på kong Salomo og Jørgen hattemaker.

Det er de svakeste blant oss, de kronisk eller alvorlig syke, som er rammet.

Nå står oppryddingen i fare for å bekrefte denne oppfattelsen. Hvordan kan de rammede ha tillit til utvalget når de som skal vurdere deres sak på ny er de samme som dømte dem?

Det er avgjørende at tilliten til Nav-systemet gjenopprettes. Da er det forstemmende at det tilsynelatende er viktigere for regjeringen å ikke tape ansikt enn å sørge for at folk har tillit til arbeidet som gjøres for å ordne opp i skandalen.

Vi håper at Stortinget viser at våre folkevalgte tross alt innser alvoret og setter ned et eget granskingsutvalg – der det ikke er tvil om habiliteten.

Mer fra: Leder