Malthebygården i Teatergata. FOTO: HENRIK TORKVEEN

La oss bevare Teatergatakvartalet!

Fortidsminneforeningen i Oslo og Akershus ser med bekymring på at Stormgård AS åpner for å gjøre omfattende endringer i Teatergata-kvartalet, vis-à-vis Trefoldighets-kirken.

Et planforslag som Stormgård AS har fremmet for Teatergata 1 og 3, Akersgata 65 og Keysers gate, og som nettopp har vært til offentlig ettersyn, vil ha svært negativ innvirkning på flere murgårder med høy verneverdi. Det er spesielt murgårdene i Teatergata 1/Akersgata 65 (Malthebygården) og Keysers gate 2 som rammes av forslaget. Disse bygningene er henholdsvis regulert til bevaring og oppført på Byantikvarens gule liste.

Oslo er kjent for en mangfoldig murgårdsbebyggelse med et mylder av stilarter og arkitektoniske uttrykk. Murgårdene gjør Oslo lett å kjenne igjen og gir byen vår både identitet og historisk dybde. Fortidsminne-foreningen er opptatt at vi må bevare murgårdsbebyggelsen og at framtidig bruk av disse bygningene respekterer kulturminneverdiene deres!

Malthebygården har spesielt høy verneverdi og er et kjent landemerke. Gården stammer fra 1840-tallet og regnes som en av de tidligste murgårdene i Oslo. Bygningen er oppført i en enkel og klassisk stil. I tillegg til aldersverdien og arkitektoniske kvaliteter har gården høy nasjonal verdi, ettersom den har huset store norske kulturpersonligheter som Camilla Collett og Henrik Ibsen.

Stormgård AS legger opp til fasadeendringer og påbygg på Malthebygården. Planforslaget viser til tidligere fasadeendringer tidlig på 1900-tallet da første etasje fikk butikkvinduer, og argumenterer med at dette grepet vil representere et nytt lag i den historiske utviklingen til bygningen. Basert på illustrasjonene i planforslaget tas det imidlertid svært lite hensyn når det gjelder stil, fargebruk og materialvalg. Vi mener at slike endringer vil bryte med byggets karakter og endre opplevelsen av gården. Sett i lys av den høye verneverdien, ser vi på dette som svært alvorlig.

Keysers gate 2 har også verneverdi og er en god representant for Oslos murgårdsbebyggelse. Bakgårdsbygningen i Keysers gate 2 B forutsettes revet, mens Keysers gate 2 A kan få et påbygg eller bli revet. Også her mener vi at det legges opp til alvorlige inngrep i verneverdig bebyggelse.

Det er urovekkende at de allerede fastsatte verneverdiene til disse bygningene omgås og ikke er førende i planforslaget til Stormgård AS. Vi vil på det sterkeste fraråde at Keysers gate 2 A og 2 B rives, og at det oppføres påbygg og gjøres fasadeendringer på Keysers gate 2 A og Malthebygården. Vi mener at alle bygningene kan benyttes til boligformål eller kontorer, uten at det gjøres store endringer som forringer verneverdiene og bygningenes uttrykk.

Etter vårt syn bør eventuelle nybygg trekkes lengst mulig vekk fra murgårdskvartalet. Vi mener også at de foreslåtte høydene på nye bygg på opptil 42 meter (!) bør reduseres slik at de får minst mulig fjernvirkning på verneverdige bygninger. Dette gjelder ikke bare Teatergatakvartalet, men også andre viktige kulturminner i nærheten, for eksempel Trefoldighets-kirken.

Branntomten i Teatergata 3 er annet element som gjør planforslaget til Stormgård AS problematisk. På denne tomten sto en flott murgård som dessverre ble skadet i en brann nyttårsaften 2000/2001. Skadene medførte at gården senere måtte rives. I 2006 fattet Fylkesmannen et vedtak med vilkår om at fasaden på murgården skulle gjenreises som en kopi. Stormgård AS legger opp til at det reises et nybygg på tomten, men unnviker å gjøre nærmere rede for hvordan de tenker å oppfylle Fylkesmannens vilkår.

Fortidsminneforeningen i Oslo og Akershus ser på dette som vært uheldig. Vi forventer at Fylkes-mannens vilkår blir fulgt opp, og at fasaden på et nybygg blir bygget så tett opp til originalen som mulig. Dette vil reparere noe av opplevelsesverdien av Teatergata som ble sterkt forringet da den opprinnelige bygningen ble skadet og revet.

Vi håper dermed at de mer moderate alternative planforslagene til Plan- og bygningsetaten samt Byantik-varens anbefalinger vinner fram. Vi håper også at Riksantikvaren velger å fremme innsigelse mot planforslaget til Storgård AS.

Teatergatakvartalet er et fantastisk kvartal som vi bør bevare! La oss bruke og utnytte bygningene på en måte som gjør at de fremdeles kan oppleves som et murgårdskvartal i framtiden!