Krav om granskning av Norges militære bidrag i Libya

Norges Fredsråd har formulert et brev som skal sendes til myndighetene med krav om en uavhengig granskning av beslutningsprosedyrene og Norges militære bidrag i Libya.De som støtter budskapet kan skrive under på oppropet i linken nederst på siden.

NRK Brennpunkts dokumentar ”De gode bombene” 12. mars 2013 har reaktualisert den norske krigsdeltakelsen i Libya våren 2011. Regjeringen og Stortingets behandling av norsk deltakelse i NATOs ”Operation Unified Protector” er under enhver kritikk. På bakgrunn av dette oppfordrer Norges Fredsråd og tilsluttede organisasjoner at det oppnevnes en uavhengig kommisjon for granskning av Norges militære bidrag i Libya.

FNs sikkerhetsråds resolusjon 1973, vedtatt 17. mars 2011, åpnet som kjent for bruk av alle nødvendige midler i målet om å beskytte Libyas sivilbefolkning mot overgrep fra Gaddafi-regimet. I perioden før resolusjonen forelå, hadde regjeringen ved en rekke anledninger utvist sterk skepsis til en militær intervensjon. Etter Sikkerhetsrådets vedtak endret regjeringens politiske ståsted seg umiddelbart, noe som innebar norske militære bidrag i form av fire F-16 fly.

For enhver diskusjon om norsk militær deltakelse i internasjonale operasjoner, må det være et minimumskrav for norske myndigheter at det foreligger et vedtak i FN. Imidlertid er ikke en beslutning i Sikkerhetsrådet legitimerende for en militæroperasjon i seg selv. Ei heller er det noen fullkommen forsikring at en resolusjon vedtatt av FN gir en større garanti for humanitær behandling.

Fraværet av debatt om ekstensiv bruk av våpenmakt er alvorlig. Når det ikke eksisterer opposisjon på Stortinget i freds- og sikkerhetspolitiske spørsmål, blir det nær sagt umulig for det norske sivilsamfunnet å forme noen opinion uten sakspolitisk støtte fra partiene. Denne situasjonen forverres ytterligere når regjeringen fratar Stortinget makt til å diskutere dette i egne fora.

Avgjørelsen om å angripe Libya ble ikke tilstrekkelig diskutert på Stortinget og altfor få kritiske perspektiver kom til syne i regjeringens vurdering. En tilsvarende mangelfull beslutningsprosess kan i verste fall danne presedens for kommende internasjonale operasjoner. Det er på bakgrunn av dette vi oppfordrer til en uavhengig granskning som redegjør for hvilke motiv, prioriteringer og målsettinger som lå til grunn for Norges krigsdeltakelse.

Vi imøtekommer et svar fra dere på dette snarlig.

Med vennlig hilsen

Norges Fredsråd og tilsluttede organisasjoner

v/ daglig leder

Hedda B. Langemyr

Signer oppropet her: http://www.opprop.net/uavhengig_granskning_av_norges_militare_bidrag_i_libya