Kommentar

Åndenes etat

Jeg sav­ner «Ån­de­nes makt». Og hvem skal egentlig jage ut spøkelsene nå? Her må vi inn med tiltak.

Høstlanseringen til TVNorge 2018: Fra venstre Lilli Bendriss, Tom Strømnæss, Lena Ranehag og Anne Kristine Augestad i Åndenes makt-redaksjonen.
Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

Det er nå over sju må­ne­der si­den Discovery med­del­te at de ikke len­ger skal lage fle­re epi­so­der av «Ån­de­nes makt». Et­ter 16 år og 17 se­son­ger på TVNorge var det brått slutt på all spø­kel­ses­jakt med den sin­di­ge pro­gram­le­der Tom Strøm­næss og hans team av klar­syn­te i spis­sen. Og jeg lu­rer på om Discovery har tenkt grun­dig nok over kon­se­kven­se­ne av å slut­te med det som for dem hit­til har vært et vik­tig sam­funns­opp­drag: Å hjelpe van­li­ge nors­ke fa­mi­li­er med å bli kvitt for­styr­ren­de og ofte skrem­men­de spø­kel­ser. Hva skal dis­se hjem­søk­te men­nes­ke­ne gjø­re nå?

Ja, hva skal de gjø­re, de som ser skum­le, grå skyg­ger fare for­bi dem i gan­gen i det nyoppussede rek­ke­hu­set de nett­opp har kjøpt? Som ser frem­me­de skik­kel­ser stå i vin­du­er når de par­ke­rer bi­len uten­for hu­set, som fra lof­tet hø­rer ly­den av tun­ge, sle­pen­de skritt, som ser bar­nas le­ke­bi­ler kjøre av seg selv bort­over stue­gul­vet? Hvem skal finne ut av hvil­ket spø­kel­se som her­jer rundt, hvem skal rense hu­set slik at de hjem­søk­te igjen får ro og fred? Som de sier i den gam­le åttitallsklassikeren «Ghost Bus­ters»: «Who you gonna call?»

En løs­nings­ori­en­tert kol­le­ga i re­dak­sjon­en kom med føl­gen­de for­slag: Hva om sta­ten over­tok det­te vik­ti­ge sam­funns­opp­dra­get? Tid­li­ge­re i vel­ferds­sta­tens his­to­rie var det jo gjer­ne slik at pri­va­te ak­tø­rer var først på ba­nen når et hjel­pe­be­hov opp­sto (gjer­ne kir­ke­li­ge el­ler vel­de­di­ge or­ga­ni­sa­sjo­ner). Et­ter hvert våk­net gjer­ne po­li­ti­ker­ne, før det of­fent­li­ge gikk inn og over­tok. Der­for: Re­gje­rin­gen bør opp­ret­te et nytt di­rek­to­rat, som rett og slett kun­ne hete: «Di­rek­to­ra­tet for uøns­ket ån­de­lig ak­ti­vi­tet (DUÅA)».

OK, det hø­res jo vel­dig rart ut når man sier «DUÅA» høyt. Men her er jeg sik­ker på at det­te nye di­rek­to­ra­tet gan­ske raskt had­de fått et fol­ke­lig kal­le­navn. Folk had­de sik­kert om­talt det som «Spø­kel­ses­di­rek­to­ra­tet» el­ler noe slikt. Det jeg er mer usik­ker på, er hvor det­te nye di­rek­to­ra­tet hø­rer hjem­me i den ek­sis­te­re­nde de­par­te­ments­struk­tu­ren.

Kir­ken har jo tra­di­sjo­nelt hatt kom­pe­tan­se på ån­de­lig ak­ti­vi­tet, så kan­skje det må bli Barne- og fa­mi­lie­de­par­te­men­tet, som nå har an­svar for tro og livs­syn? Men som tro­fast seer av «Ån­de­nes makt» vet jeg hvor mye uøns­ket ån­de­lig ak­ti­vi­tet går ut over de hjem­søk­tes hel­se. De snak­ker ofte om ho­de­pi­ne, «et rart trykk for brys­tet», og ikke minst: De for­tel­ler om den psy­kis­ke be­last­nin­gen det er at skum­le skik­kel­ser umo­ti­vert duk­ker opp i hu­set. Di­rek­to­ra­tet må der­for et­ter min me­ning leg­ges un­der Hel­se- og om­sorgs­de­par­te­men­tet.

Di­rek­to­ra­tet må selv­sagt også få sin egen di­rek­tør. Dess­ver­re tror jeg den­ne per­so­nen på fol­ke­mun­ne kom­mer til å bli om­talt som «Spø­kel­ses­klad­den».

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen