Kommentar

Telefonen fra Jonas

Er du av dem som nå trip­per ner­vøst rundt og ven­ter på Te­le­fo­nen? Du vet, Den sto­re te­le­fo­nen, som kom­mer til å for­and­re li­vet ditt for all­tid?

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

Nei, jeg snak­ker ikke om en te­le­fon fra Norsk Tipping på Ha­mar. (Selv om det ab­so­lutt er en te­le­fon verdt å vente på). Nei jeg snak­ker ikke om Ha­mar, men om Hur­dal. Jeg snak­ker om sel­ves­te Te­le­fo­nen, den am­bi­si­ø­se po­li­ti­ke­re i Ap og Sp plut­se­lig kan få i dis­se regjeringsskiftetider. Den der lan­dets kom­men­de stats­mi­nis­ter sier: «Hei, kun­ne du ten­ke deg å bli stats­råd i min nye Ap/Sp-ba­ser­te re­gje­ring?»

Hvis du er i en sen­tral po­si­sjon i par­ti­et ditt, er du kan­skje ikke ner­vøs, men po­en­get er: Helt sik­ker kan du ikke være. Det er en stats­mi­nis­ters pri­vi­le­gi­um å vel­ge ut sine stats­rå­der, det er han el­ler hun som fak­tisk må rin­ge deg, og som høy­ti­de­lig ber deg kom­me til Kon­gens bord.

Før had­de folk bare fast­te­le­fo­n, og måt­te sit­te pent ved si­den av den hjem­me for å vente på Te­le­fo­nen. Jeg har tid­li­ge­re i den­ne spal­ten for­talt om fa­ren min, en full­sten­dig ukjent, ikke-po­li­tisk bank­mann i nord, som i regjeringsskiftetider på 90-tal­let all­tid lot som om han var vel­dig spent hver gang han kom inn døra hjem­me. Han rop­te al­le­re­de fra yt­ter­gan­gen, and­pus­ten: «Har ho Gro ringt?!» Når vi sa nei, sa han rys­tet: «Hæ, har ho ikke ringt I DAG hel­ler?»

I dag er det uan­sett let­te­re for stats­mi­nist­re å få tak i sine ministre, si­den mo­bi­len er med oss over alt. Sam­ti­dig har vi gjer­ne mo­bi­len på lyd­løst, og ser vi et litt rart num­mer vi ikke har lag­ret fra før, ten­ker vi en­ten at det er svindel, el­ler at det er noen som skal sel­ge noe. (For eks­em­pel Ome­ga 3-olje med krill). Et godt råd til statsrådsemner kan være å lag­re Jo­nas sitt num­mer, så du kjapt kan re­age­re hvis du ser han rin­ger.

Kan­skje må Jo­nas li­ke­vel ta i bruk SMS el­ler Mes­sen­ger, og leg­ge igjen be­skjed: «Hei, Jo­nas her. Jeg ring­te for å høre om du vil bli for­svars­mi­nis­ter i den nors­ke re­gje­ring. Kan du rin­ge meg til­ba­ke før lunsj?».

Men hva med meg, er jeg like op­ti­mis­tisk som fa­ren min? Ven­ter jeg også på Te­le­fo­nen? Det kan jo hen­de de blir i beit og tren­ger å fylle opp kvin­ne- og Nord-Norge-kvoten. Jeg så en i kom­men­tar­fel­tet på Face­book sa det da SV fort­satt var med: «Kaski kan bli fis­ke­ri­mi­nis­ter. Hun er nord­fra og har sik­kert greie på fisk».

Alt­så, i til­fel­le en statsminister rin­ger: Jeg er riktignok nord­fra, men jeg ha­ter fisk og vet null om livet i havet. Og til han i kommentarfeltet: Kari Eli­sa­beth Kaski er fi­nans­po­li­ti­ker, og har dermed mer greie på pen­ger enn på fisk. Hun er nord­fra, men da fra Kir­ke­nes. Der har de jo bare greie på kon­ge­krab­be. Tren­ger vi en egen kon­ge­krab­be-mi­nis­ter? I think not.