Kommentar

Er det ikke deilig å ha noen å hate? Som måker

Hvem og hva er det folk hater mest om dagen?

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

I en tid hvor det rap­por­te­res om mye hat og hets på net­tet, fikk jeg lyst til å gjø­re min egen re­search. Det skjedde i Raga Rockers ånd, med in­spi­ra­sjon fra de­res klas­si­ker «Noen å hate»: «Er det ikke dei­lig å ha noen å hate?/Fø­les det ikke godt å ha noen å hate?/Er det ikke her­lig å slå dem fla­te?»

Jeg inn­røm­mer at «re­sear­chen» bare be­sto av noen spred­te søk på Face­book, men jeg syns li­ke­vel jeg fant en del in­ter­es­san­te hat-grup­per der. Som: «Vi som ha­ter fot­ball», «Vi som ha­ter bu­nad», «Vi som ha­ter lek­ser», «Vi som øns­ker el­bi­len dit pep­per`n gror», «Vi som er imot grøn­ne frukt­kas­ser» og, ikke minst: «Vi som ha­ter pappsugerør».

Minst to av grup­pe­ne ha­tet spe­si­el­le fot­ballag («Vi som ha­ter Liverpool» og «Vi som ha­ter Viking»), mens en grup­pe, uvisst av hvil­ken grunn, har valgt å de­di­ke­re sitt hat til en li­ten små­by på Sør­lan­det («Vi som ha­ter Far­sund»). Jeg ble også over­ras­ket over at det fin­nes en egen hat­grup­pe mot må­ker. Den bar det enk­le, men pre­si­se nav­net «Vi som ha­ter må­ker». Be­grun­nel­sen var også grei: «Vi li­ker ikke må­ker. Vi er de­di­ker­te måke-ha­te­re. Hå­per du vil joine oss å hate må­ker».

Jeg ble også over­ras­ket over at det fin­nes en egen hat­grup­pe mot må­ker.

For ba­lan­sens skyld kan jeg jo nev­ne at det fin­nes mot­sat­ser til hat­grup­pe­ne. Det fin­nes også folk som li­ker ting. Som grup­pa «Vi som li­ker sopp», «Vi som li­ker gam­le trak­to­rer og ma­ski­ner» og «Vi som tri­ves på Gran Canaria». Jeg vet jo ellers at det er mas­se hat mot po­li­ti­ke­re og po­li­tis­ke par­ti­er på net­tet, men – iføl­ge min halv­hjer­te­de research på Face­book – det var bare ett par­ti jeg kun­ne se var beæret med egne hat­grup­per. Det var Mil­jø­par­ti­et de Grøn­ne. Dis­se grup­pe­ne var til gjen­gjeld nær­mest litt høf­li­ge i to­nen. De het ikke «Vi som ha­ter MDG som pesten!», men ting som: «Vi som øns­ker å fjer­ne Mil­jø­par­ti­et de Grøn­ne», og «Vi som er to­talt imot MDGs po­li­tikk». Dis­se ser dess­uten ut til å kon­kur­re­re seg imellom om å være mest mu­lig imot MDG, for en grup­pe kal­te seg for sik­ker­hets skyld: «De som VIR­KE­LIG er to­talt imot MDG-gal­ska­pen».

Selv­sagt er det noe uro­vek­ken­de ved de som øns­ker å «fjer­ne» MDG. Spørs­må­let blir jo da: Hvor­dan har de tenkt å fjer­ne dem? Er det nok at MDG blir ned­lagt, el­ler vil de ty til ster­ke­re lut?

Hva ha­ter jeg? Ak­ku­rat nå kom­mer jeg ikke på noe an­net enn at jeg vir­ke­lig HA­TER det når det mot min vilje duk­ker opp un­der­hold­nings­ny­he­ter i google-fee­den min som spoi­ler hand­lin­gen i den Netflix-se­ri­en jeg hol­der på å se. Men jeg må jobbe litt mer med nav­net på den grup­pa. Ak­ku­rat nå har jeg bare: «Vi som ha­ter det når det duk­ker opp ir­ri­te­ren­de un­der­hold­nings­ny­he­ter på ob­sku­re nett­ste­der som av­slø­rer sen­tra­le de­ler av hand­lin­gen i «Out­lan­der» – når du bare har kom­met til se­song fire».