Jan Tore Sanner

Ikke skrot spesialundervisningen

Tilbudet til elever som trenger spesialundervisning er for dårlig, mener det regjeringsoppnevnte Nordahl-utvalget.

Regjeringen vurderer nå utvalgets forslag om blant annet å fjerne retten til spesialundervisning. «Det er som å si at helsevesenet fungerer for dårlig – så da fjerner vi retten til helsehjelp», skriver Lilly Ann Elvestad, generalsekretær i Funksjonshemmedes fellesorganisasjon, i et debattinnlegg i gårsdagens Dagsavisen.

Nordahl-utvalget påpeker i sin rapport store svakheter i tilbudet til elevene. To tredeler av undervisningen gjennomføres med ufaglærte assistenter, mens spesialpedagogene er fanget på kontoret og gjør sakkyndige vurderinger. Kun 40 prosent av dem som har spesielle behov får spesialundervisning. Dessuten advarer utvalget om at systemet i seg selv virker ekskluderende, da en tredel av elevene som har spesialundervisning blir tatt ut av klasserommet.

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) er nødt til å lytte til Nordahl-utvalgets analyse. Tilbudet er åpenbart ikke godt nok. Men vi stiller oss skeptiske til forslagene til løsninger.

Istedenfor spesialundervisning bør det «etableres et helhetlig system for en inkluderende og tilpasset pedagogisk praksis i barnehage og skole,» mener utvalget. De vil erstatte dagens PP-tjeneste og deler av Statped med en ny tverrfaglig veiledningstjeneste. Dette har Statped advart mot, da de frykter en oppsplitting av smale fagmiljøer.

«Systemet har vi hatt i 42 år, og forskningen viser at det ikke fungerer. Da må vi gjøre noe», sier professor og utvalgsleder Thomas Nordahl til NTB mandag. Han har helt rett i at «noe» bør gjøres. Men å styrke spesialundervisningen med mer ressurser til tidlig innsats og oppfølging i barnehage og skole kan gjøres uten at man fjerner retten til spesialundervisningen og vraker store deler av dagens løsning. Faren med å fjerne rettighetsbestemmelsen er at ansvaret for de svakeste elevene pulveriseres. Det taper både elevene og vi som samfunn stort på.