Hvorfor Norges kristelige legeforening støtter Katarzyna Jachimowicz

Vi er av den oppfatning at et befruktet egg er et liv med menneskeverd, og at denne samvittighetskonflikten derfor dreier som om et liv/død-spørsmål som derfor bør være en tungtveiende grunn for å reservere seg.

I Dagsavisen 6. september stiller Maria Røsok, Patji Alnæs-Katjavivi, Tilde Broch Østborg og Torbjørn Brook Steen spørsmål ved hvorfor Norges kristelige legeforening (NKLF) støtter legen Katarzyna Jachimowicz, dette etter en debatt i Dagsnytt Atten 29. august der undertegnede var med. Det hevdes i artikkelen at dr. Jachimowicz hevder at en kopperspiral fører til månedlige aborter. Dette har hun aldri hevdet, derimot at en kopperspiral i noen tilfeller kan føre til destruksjon av et allerede befruktet egg. Dr. Jachimowicz ble sagt opp fra sin fastlegehjemmel fordi hun av samvittighetsgrunner reserverte seg mot å sette inn kopperspiral. Denne reservasjonen hadde hun inngått avtale om med kommunen ved tiltredelse, men på bakgrunn at fastlegeforskriften ble endret 1.1.2015 ble hun likevel oppsagt. Vi venter nå på resultatet fra Høyesterett sin behandling av hennes sak.

I likhet med Røsok og medskribenter mener NKLF at et reservasjonsønske som skyldes medisinsk feilaktige oppfatninger om den aktuelle behandlingen ikke bør respekteres. Vi er også enige i at det er veldokumentert at kopperspiralen har som sin hovedvirkningsmekanisme å virke før befruktning.

Men kopperspiralen har imidlertid også effektive «reservemekanismer» som kan tre i kraft i de tilfellene den ikke hindrer befruktning. På denne måten kan spiralen skade et befruktet egg og hindre at det utvikler seg videre. Selv om det finnes sprikende data på hvor ofte reservemekanismene er virksomme, er det grunn til å mene at den gode prevensjonseffekten av kopperspiral i noen grad skyldes at den også kan virke etter befruktning. Røsok og medskribenter etterspør vitenskapelig dokumentasjon, og vi kan vise til fire oversiktsartikler; for det første Stanford og Mikolajczyks «Mechanisms of action of intrauterine devices: update and estimation of postfertilization effects» fra American Journal of Obstetrics and Gynecology (2002); videre artikler av Ortiz og Croxatto fra 2007, Benagiano og medarbeidere fra 2008 og The ESHRE Capri Workshop Group fra 2008. Alle disse artiklene viser til funn som styrker denne forklaringen. Norsk Elektronisk Legehåndbok oppgir også at kopperspiral kan ha en slik virkning.

Mens noen leger mener at bruk av kopperspiral er etisk akseptabelt fordi man fokuserer på hovedvirkningsmekanismen og at intensjonen med behandlingen er å hindre befruktning, vil noen leger slik som dr. Jachimowicz oppleve en samvittighetskonflikt når behandlingen kan føre til at et befruktet egg ikke får utvikle seg videre. Vi mener at hennes reservasjonsønske er velbegrunnet og i tråd med den medisinsk kunnskap. Vi er av den oppfatning at et befruktet egg er et liv med menneskeverd, og at denne samvittighetskonflikten derfor dreier som om et liv/død-spørsmål som derfor bør være en tungtveiende grunn for å reservere seg.