Hvordan kan NAV møte unge arbeidsledige?

Det er behov for tettere oppfølging av unge arbeidssøkere enn for andre grupper.

Kronikken er skrevet i samarbeid med Magne Bråthen og Anne Hege Strand, FAFO-forskere.

I Europa har arbeidsledigheten lenge vært høy blant unge. Nå stiger ungdomsledigheten også i Norge. Hvordan Nav møter disse brukerne når de kommer inn døra er avgjørende for hvor raskt en ungdom kan komme i aktivitet. Nav-veilederne spiller derfor en helt avgjørende, men ofte lite omtalt, rolle i kampen mot ungdomsarbeidsledighet.

Fafo har nylig avsluttet et forskningsprosjekt om Nav-kontorenes oppfølging av unge brukere. Den bekrefter hvor viktig Nav-veilederne – det vil si de som jobber direkte med brukere – er. Vi har undersøkt hvordan veilederne møter ungdommen, hvilke utfordringer de støter på og hva som er den beste oppfølgingen.

Sårbare unge

Ved utgangen av oktober var det registrert om lag 30.000 under 30 år som arbeidssøkere hos Nav. I tillegg er 41.600 personer under 30 år klassifisert med nedsatt arbeidsevne. Dette er unge Nav vurderer kan komme ut i det ordinære arbeidslivet. Bak disse tallene står det en svært sammensatt gruppe av unge Nav-brukere, som grovt sett kan deles i to. Den ene gruppa er unge som både har fullført utdanning og har tidligere arbeidserfaring, og dermed også et godt utgangspunkt for å komme seg i jobb. Den andre gruppa er langt mer sammensatt, og har ofte et omfattende hjelpebehov. Det kan være unge med mangelfull skolegang, lite arbeidserfaring, somatiske helseproblemer, psykiske lidelser og rusproblemer. Disse kan ha behov for mye hjelp for å få seg en jobb.

Unge utenfor arbeidslivet står uansett utgangspunkt i en særlig sårbar posisjon. De har mindre arbeidserfaring og dermed mindre kunnskap om hvordan en går fram i en søknadsprosess. De har mindre livserfaring og ofte lav kompetanse om hvordan et byråkratisk hjelpeapparat fungerer. Det må derfor jobbes på en annen måte med motivering overfor ungdom enn overfor andre brukere. Dette betyr at det er behov for en tettere oppfølging av de yngre brukergruppene enn det er for andre grupper.

Raskt tempo og tett på

Nav-veilederne som har deltatt i vår undersøkelse bekrefter dette. De mener at dersom oppfølgingsarbeidet skal bli vellykket, så må flere forhold legges til rette. Man må komme raskt i gang med planer og aktiviteter. Det betyr at veilederne må være tilgjengelige og tett på brukerne. Det kreves også individuell tilpasset oppfølging av den enkelte arbeidssøker.

Nav-veilederne er dessuten avhengig av et nært og godt samarbeid med andre aktører i oppfølgingen av unge. Det gjelder ikke minst potensielle arbeidsgivere og arrangører av arbeidsrettede tiltak. Det jobbes tett mot Oppfølgingstjenesten for å hindre frafall fra videregående opplæring. Helsetjenester og barnevern er viktige samarbeidspartnere.

Vellykket med egne ungdomsteam

Det enkelte Nav-kontor står relativt fritt til å organisere bistanden til unge. Noen kontorer har et eget ungdomsteam eller en ungdomskontakt som har spesialisert seg på å følge opp unge brukere. Andre steder følges ungdommen opp på samme måte som alle andre brukere. Organiseringen ved Nav-kontorene kan med andre ord deles etter en spesialistmodell og en generalistmodell. Vår undersøkelse tyder på at veiledere ved kontorer som er organisert i ungdomsteam, er mest fornøyde med oppfølgingen av unge brukere. Disse «spesialistkontorene» ser også ut til å ha et hyppigere og bedre samarbeid med andre etater enn de som jobber ved Nav-kontorer uten et ungdomsteam eller en ungdomskontakt. Spesialisering ser også ut til å styrke den sosialfaglige kvaliteten på oppfølgingen av unge brukere.

Ungdomsgarantiene kan bedres

Nav prioriterer unge. Dette er blant annet en konsekvens av de såkalte ungdomsgarantiene. Denne typen garantier gir uttrykk for politiske prioriteringer og setter konkrete mål for Navs arbeid med denne målgruppen. Det er tre slike garantier per i dag, som retter seg mot tre aldersgrupper med ulikt behov for oppfølging. Arbeidsministeren kommenterer vår rapport i Nettavisen, og spør på bakgrunn av funnene som presenteres om garantiene bør avvikles. Selv om ungdomsgarantiene bidrar til at arbeidet med ungdom er prioritert ved Nav-kontorene argumenterer vi i rapporten for at de bør gis et klarere innhold. Dette er basert på tilbakemeldinger fra veilederne som gir uttrykk for at de i liten grad forholder seg til i garantiene. En garanti som omfatter alle under 25 år vil for eksempel være mer i tråd med EUs ungdomsgaranti-anbefaling til sine medlemsland.

Ledigheten fortsetter å stige

Den forventede stigningen i arbeidsledigheten betyr at enda flere unge kommer til å stå uten jobb i tida framover. En kombinasjon av god organisering, arbeidsmetoder tilpasset ungdomsgruppa og innretting mot brukernes individuelle utfordringer ser ut til å være det som virker best i oppfølgingen av unge. Da gjelder det å huske på at Nav-veilederne er viktige bidragsytere slik arbeidsmarkedet nå utvikler seg.

Ifølge Nav-veilederne er det mangel på tid som er den største utfordringen. For å forebygge økende arbeidsledighet blant unge må det settes inn ressurser til tett oppfølging av unge som kommer til Nav. Dette bør gå hånd i hånd med bedre garantiordninger, forebygging av frafall fra videregående skole og samarbeid med arbeidsgivere for tilgang på både arbeids- og tiltaksplasser.