Høyres omvendte fattigdomsoffensiv

78.200 barn og unge lever i fattigdom i Norge. Barnefamilier, og spesielt innvandrerfamilier, sliter med å følge inntektsveksten som sørger for at Ola Nordmann stadig har mer å rutte med. På utsida står fattige barn og betrakter vekstgildet

Høyre sier de tar fattigdom på alvor. Høyres Arve Kambe mener løsningen på problematikken er et system som sørger for at det er lønnsomt å jobbe, at det er et personlig ansvar å få seg utdanning og jobb og at ingen skal fanges i hjelpesystemet, på trygd og sosialstønad. Uavhengig av hva spørsmålet er, er Høyres svar at det skal være lønnsomt å jobbe. Og er det noe tallene fra SSB viser er det jo nettopp at å jobbe er lønnsomt og at det er arbeidsledighet som i stor grad sender barn og unge ut i fattigdom. Barn med innvandrerbakgrunn er overrepresentert i fattigdomsstatistikken, blant annet på grunn av lav yrkesaktivitet i enkelte grupper. Er det sånn at mange er hjemmeværende fordi de ikke er klare over at det er lønnsomt å jobbe? Neppe!


Kambe har rett når han påpeker at noe av det viktigste vi kan gjøre for å hindre barnefattigdom er å sørge for at foreldre er i arbeid og at barna integreres gjennom gode velferdsordninger som barnehage og skole, fritidsaktiviteter og kulturtilbud. Men at Høyre har tenkt å få flere ut i arbeid og integrere barn ved hjelp av kontantstøtte, det henger overhode ikke på greip. Arbeid og utdanning er først og fremst eget ansvar, men samfunnet har også et ansvar for å forhindre at barn vokser opp i fattigdom. Alle barn har rett på en trygg og meningsfull oppvekst som skal danne grunnlaget for framtida. Å gjøre fattige barn enda fattigere er verken samfunnsøkonomisk lønnsomt eller særlig lurt med tanke på framtida.

Oppskriften på å skape fattigdom er enkel; man tar mye fra de som har aller minst i samfunnet for å kunne finansiere store skattelettelser til de som har mest fra før. Når Høyre samtidig gjemmer seg bak «det skal jo være lønnsomt å jobbe» er selvfølgelig oppskriften lett å følge. Det snakkes varmt om flere kvinner i arbeid, bedre integrering og om å løfte folk ut av fattigdommen. Men kjære Høyre, dere har jo satt i gang tidenes mest omvendte fattigdomsoffensiv, hvor kvinner og barn må betale for skattekutt til landets rikeste menn. For regjeringa sørger verken for flere kvinner i arbeid, bedre integrering eller færre i fattigdom med kontantstøtte, kutt i overgangsstønad og dyrere barnehage. Istedet fratar man mange kvinner muligheten til å klare seg selv og barns mulighet til å integreres og til å få den opplæringa de trenger, som igjen er selve grunnlaget for et trygt, meningsfylt og forutsigbart liv. Å betale kvinner for å holde seg utenfor arbeidslivet er en trussel for likestillinga og for norsk arbeidsliv. Det finnes heller ingen logikk i at dyrere barnehage og færre opptak sørger for at flere av de som trenger barnehagen mest kommer til å få plass der.

Å fjerne kontantstøtta, sørge for to opptak, gratis kjernetid i barnehagen og ikke minst føre en sosial boligpolitikk som sørger for at barn har trygge og gode boforhold, er tiltak som både vil sørge for flere kvinner i arbeid og flere barn i barnehagen. Det er omfordeling og utjevning av forskjeller i praksis. Mens det regjeringa nå legger opp til er en politikk som rammer de fattigste barna først og som vil medføre store konsekvenser i livene til mange av de som har det aller mest vanskelig fra før av.