Høyres landsmøte må avkriminalisere narkotika

Bent Høie vil denne uken foreslå avkriminalisering av bruk og besittelse av illegale rusmidler for Høyres landsmøte. Høyres landsmøtevedtak vil bli husket i fremtiden. Enten positivt eller negativt.

Dagens narkotikapolitikk er usosial. I 2013 resulterte den blant annet i at brukere ble straffet for bruk og besittelse av illegale rusmidler med 381 betingende påtaleunnlatelser, 22 samfunnsstraffer, 6428 forelegg, 141 bøtedommer, 177 betingede fengselsdommer, 239 ubetingede og 14 betinget- og ubetinget. De siste fem årene har vi bøtelagt rusavhengige for 48 millioner kroner. Denne politikken setter folk med sosiale, psykiske og økonomiske problemer i gjeld samtidig som de gis et kriminelt rulleblad som begrenser fremtidige yrkesvalg.

Regjeringen kjøper plasser i utenlandske fengsler ettersom vi ikke har plass i våre egne. Da er det bakvendt å fengsle folk for bruk- og besittelse. Å sette rusavhengige i gjeld eller i fengsel for noe slikt gjør man om formålet er å tilrettelegge for kriminelle karrierer som belaster både den enkelte, domstolene og samfunnet for øvrig. Det er også forhøyet dødeligheten i ukene etter soning. Dagens narkotikapolitikk er ikke bare bakvendt og usosial. Den er potensielt skadelig fordi vi ikke følger opp brukerne godt nok. 

Dødelighets- og behandlingsutregninger gjør at vi antar at vi har så mange som 9000 problematiske opiatmisbrukere og 8000 sprøytemisbrukere nasjonalt. Overdosedødeligheten har ikke gått ned tross økt behandlingskapasitet og bedre kvalitet. Ettersom brukerne stort sett dør før- ved avbrudd eller etter behandling, er det derfor nærliggende å anta at flere står utenfor tiltaksapparatet. Dette er bakgrunnen for at vi burde organisere tiltaksapparatet bedre med sikte på å få flere inn i behandling. Høie har foreslått å etablere tverrfaglige nemnder etter Portugal-modellen. Disse vil trolig ha en viktig funksjon, men det kan hende de i første rekke innkaller folk etter at politiet har har pågrepet dem for ordensforstyrrelser og samtidig funnet noe stoff på dem. Det er usikkert at dette vil være et godt nok verktøy for å treffe de brukergruppene vi ikke når i dag. 

I dag er det også slik at brukerne ofte slippes ut til ingenting etter endt behandling eller soning. Derfor må vi bygge ut integrerte ettervern som henger sammen med behandling og fengsel. Vi burde også etablere flere lavterskel enheter for substitusjonsbehandling. Portugal har 18 slike lavterskel enheter med metadonforskriving. Trolig er dette en av hovedgrunnene til at de har færre overdosedødsfall enn oss.

Arbeiderpartiet har foreslått å etablere en «ruskommisjon» som skal utrede den kommende reformen. Dette burde Høyre støtte. En tverrpolitisk og tverrfaglig kommisjon vil være utmerket for å samle feltet rundt en klar strategi.

Nå skal vi altså "flytte rus fra justis- og over i helse". Da er det viktig å huske på et av prinsippene til Bent Høie som har vært at helsetjenesten tilhører pasienten: «pasientens helsetjeneste». Det er ønskelig at brukerorganisasjonene har en sentral rolle i det kommende reformarbeidet. Vi kommer til å støtte Høyres landsmøtevedtak om avkriminalisering. Ha et godt møte.