Helleland

Helleland og barnas beste

Det ble pinlig på NRKs Politisk kvarter mandag, da barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) skulle forklare hvorfor sammenslåing av kommuner er medisin for et bedre barnevern.

Helleland forsøkte etter beste evne å unngå å svare på hvorfor små kommuner i Nord-Norge har høy grad av omsorgsovertakelse, mens små kommuner i Sogn og Fjordane ikke har det.

NRK har vist hvordan små kommuner nord i landet opplever at barnevernet tar sitt kraftigste virkemiddel i bruk, nemlig omsorgsovertakelse. Dette skjer når andre tiltak enten er utprøvd, eller finnes uaktuelle. Høy grad av omsorgsovertakelse betyr ikke nødvendigvis at barnevernet gjør en dårlig jobb. Men det kan bety at kommunen ikke evner å fange opp situasjoner før de har vokst seg akutte. Den tidlige innsatsen hos barnevern, barnehage og skoler svikter. Det må gjøres noe med, og svaret kan like gjerne være å styrke kommunene slik at de er rustet til å håndtere oppgavene sine.

Utfordringen i å diskutere barnevernet er at taushetsplikt gjør det vanskelig å belyse alle sider av saker. Det må tas hensyn til når man tar den viktige debatten om hvorfor norsk barnevern svikter. Når Helleland hopper bukk over nyanser, og setter to streker under svaret «større kommuner», blir det et lettvint og lett gjennomskuelig bidrag til debatten. Det er ingen hemmelighet at regjeringen ønsker at små kommuner skal slås sammen.

Men det er slett ikke sikkert at et mer sentralisert barnevern er et bedre barnevern. Nordlandsforskning har i 2015 intervjuet ansatte hos fylkesmannsembetene, ledere for fylkesnemndene, rådmenn og barnevernsledere. Mange av dem advarte mot å bruke barnevernet ukritisk som argument i debatten om kommunesammenslåing. Flere av dem peker på god ledelse av barnevernet som vel så viktig som en stor barnevernstjeneste, som heller kan medføre ulemper som økt reisetid, flere ledernivåer og større avstand mellom barnevern og brukerne.

Helleland har forsøkt å mane kommunenes politiske ledelser til å sette barnas beste først. Det må hun også etterfølge selv.

Når Helleland hopper bukk over nyanser, og setter to streker under svaret «større kommuner», blir det lettvint.