Flyfoto fra Holmlia, Ravnåsveien.

Grønn byutvikling - veien til det gode liv

Den siste tiden har det vært mye snakk om hvordan Søndre Nordstrand skal bli et godt og trygt sted å bo for alle. Det er behov for en bydelsutvikling som skaper muligheter, trygghet og tilhørighet også for dem som står i fare for å falle utenfor. Dette arbeidet er MDG og det rødgrønne byrådet godt i gang med.

Følg debatten om Holmlia og Søndre Nordstrand på Facebook: Dagsavisen Søndre Nordstrand

Grønn byutvikling dreier seg mye om klima og miljø, men også om velferd og det gode liv. Velferd må gå hånd i hånd med det grønne skiftet for å skape den gode, grønne byen.  For MDG i Søndre Nordstrand dreier grønn byutvikling seg spesielt om tiltak som styrker nærmiljøet, utjevner sosiale forskjeller og som gir folk en mulighet til jobb. 
 

 Utjevne sosiale forskjeller

Søndre Nordstrand har i en årrekke vært underfinansiert gjennom kriteriesystemet som har prioritert støtte til bydeler med en eldre befolkning, noe som har slått svært uheldig ut for vår bydel med en høy andel unge. I tillegg skårer bydelens innbyggere høyt på negative levekårsfaktorer som høy arbeidsledighet, barnefattigdom, lav utdannelse og med mange som faller ut av skolen på et tidlig tidspunkt. 
 
Høye skår på negative levekårsfaktorer er sammenfallende med høye utgifter til lovpålagte tjenester som barnevern og sosialhjelp, noe som har ført til et økonomisk underskudd i bydelen. Dette har igjen medført at bydelen har måttet kutte i ikke lovpålagte tjenester som ungdomsklubber og annet forebyggende arbeid. 
 
Noe av det første det Rødgrønne byrådet igangsatte var en endring av kriteriemodellen, noe som ga høyere økonomisk tilskudd til bydelen. Dette betyr at vi innen 2019 vil ha en bydelsøkonomi som går i pluss! I tillegg til dette er det kommet i stand et områdeløft som skal bidra til at de områdene (Holmlia syd og Bjørnerud) med de dårligste levekårene skal få et løft. 
 

10 minutters-byen

Viktig for utviklingen av Søndre Nordstrand er at Oslo vokser. For å holde tritt med veksten, er det behov for å bygge 4-5000 boliger per år. Oslo kommunes strategi for dette er å bygge tettere ved stasjonsnære områder. En slik byutviklingsstrategi vil, dersom vi planlegger riktig, gi oss 10 minutters-byen fordi alt du trenger finnes innenfor 10 minutters rekkevidde. Dette betyr færre biler og at nabolagene vil spille en langt sterkere rolle enn det de gjør i dag. 
 

 Styrke nærmiljøene

For å få til en vellykket byutvikling, må fortettingen styrke nærmiljøene og formes like mye med tanke på gode felleskap som effektiv arealbruk og klimavennlig transport.  Det må legges opp til lokale medvirkningsprosesser og så langt som mulig må utviklingsområder ses som et hele, slik at gode enkeltløsninger og fellesløsninger spiller på lag og utvikler boligområder som innbyr til aktivitet og sosialt samvær. 

 
Folk kjenner hverandre

I den grønne byen vil folk kjenne naboene sine, kunne gå til barnehage, skole og butikk, ha tilgang til gode uteområder, parker og parsellhager, bytteordninger, reparasjonsverksted, et rikt kulturtilbud, god eldreomsorg, ungdomsklubber, samfunnshus med mer. Ifølge lykkeforskningen er det nemlig ingenting som gjør oss lykkeligere enn relasjonen vår til andre mennesker. 
 
Gode nabolag hvor folk kjenner hverandre, gir både en opplevelse av trygghet og tilhørighet, som igjen styrker livskvaliteten. Det at folk kjenner hverandre skaper nettverk og styrker mulighetene for sosial mobilitet, noe som igjen bidrar til å utjevne sosiale forskjeller. 
 

 Næringsliv

I bydelen er det et stort frafall fra videregående skole og arbeidsledigheten er relativt høy. Det er derfor nødvendig å skape muligheter for unge og flere arbeidsplasser i nærmiljøet. Med både Rosenholm, Holmlia og Hauketo som banebaserte steder med kort reisevei til Oslo sentrum, har bydelen geografisk sett gode muligheter til å tiltrekke seg attraktiv næringsvirksomhet. Den første arbeidserfaringen til en ungdom er også ofte i nærmiljøet. Dette er noe MDG vil arbeide mer med fremover. 
 

Noen saker MDG har fremmet: 

I bydel Søndre Nordstrand har MDG fremmet både sosiale, økonomiske og miljømessige tiltak som vil ta oss nærmere den bærekraftige byen. Dette er noen av sakene vi har fremmet. 
 
 MDG var tidlig ute med å påpeke viktigheten av at bydelen trengte et områdeløft og at det haster med å sette dette i gang. Møteplasser er viktig. Derfor la vi allerede i 2014 frem et forslag som ble fremmet i Oslo bystyre om flerbrukshus i samarbeid med OBOS i forbindelse med det nye senteret. I forbindelse med budsjettet har vi nå inne et forslag om økonomisk støtte til familier som ikke har råd til å betale treningsavgift til barna sine, som vi nå ser at Høyre også har fremmet i sitt alternative budsjett. 
 
 Oppgraderingen av området nedenfor Holmlia var det MDG som spilte inn til bystyret i forbindelse med revidert budsjett. Vi gleder oss over at Bymiljøetaten var raskt på plass med å igangsette tiltakene med styrking av siktlinjene, oppgradering av skateparken og med planer for ballbanene som i dag er inngjerdet. Som et tiltak for å forskjønne området har vi nå også inne et forslag om at det på generell basis skal beplantes med lavtvoksende blomster ved veikanter og grøntanlegg. 
 
 MDG er opptatte av næringsutviklingen i bydelen og ser på Rosenholm som et område godt egnet til å tiltrekke seg attraktive arbeidsplasser ettersom vi har Rosenholm togstasjon ligger rett ved. Derfor har vi foreslått at NRK og Politihøgskolen kan flytte til Rosenholm og fremhevet igangsetting av tiltak som sikrer fortgang i utviklingen av Rosenholm for bolig og for næring. Det samme gjelder for Hauketo. Vi er nå svært opptatte av at det skal legges til rette for nye arbeidsplasser i bydelen i forbindelse med delings- og sirkulærøkonomien. 
 
Videre har vi fremmet at Ruters sone 1 skal utvides til Oppegård. Dette tiltaket mener vi er en naturlig konsekvens av den banebaserte utviklingen og av Oslopakke 3- avtalen. 
 
En bærekraftig, grønn byutvikling krever at vi satser både økonomisk, sosialt og miljømessig i bydelen vår, noe vi mener byrådet og MDG er godt i gang med. Vi fører en bydelsutvikling som skaper muligheter, trygghet og tilhørighet også for dem som står i fare for å falle utenfor.