Globalt nei til vold mot kvinner. Også i Norge.

Søndag 25. november er det Internasjonal dag for avskaffelse av vold mot kvinner. En tredel av verdens kvinner vil oppleve grov vold fra en av sine nærmeste i løpet av livet. I Norge har mer enn hver fjerde kvinne blitt utsatt for vold av partner.

Denne dagen påminner oss om at vold mot kvinner er et av de mest utbredte menneskerettighetsbrudd i alle land. Dagen skal sette søkelys på vold mot kvinner som et globalt problem.

Et liv uten vold er en grunnleggende menneskerett. Kjønnsbasert vold mot kvinner er et brudd på grunnleggende menneskerettigheter som staten plikter å bekjempe. Men vold mot kvinner er en høyst aktuell problematikk også i “likestillingslandet Norge”, selv etter årelang kvinnekamp og påstander om at likestillingen har gått for langt.

I Norge oppgir mer enn hver fjerde kvinne (27,1%) som har levd i parforhold at de har blitt utsatt for vold i nåværende eller tidligere forhold. Nesten hver tiende kvinne oppgir å ha vært utsatt for livstruende vold. Nær hver tiende kvinne har vært utsatt for voldtekt (NIBR 2005). Et generelt problem er mangel på omfangsundersøkelser. Mange kvinner vegrer seg for å snakket om det, og volden registreres ikke offentlig.

Den kjønnsbaserte volden rammer kvinner og jenter på tvers av kultur, samfunn, yrkesgruppe og sosial klasse. Vold mot kvinner tar mange ulike former: voldtekter, privat vold, strukturell vold i krig, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, og ved tradisjoner og riter som er skadelige og dødelige for kvinner.

Menns vold mot kvinner er en form for kjønnsbasert diskriminering. Den er til hinder for kvinners rett til liv, helse, selvstendighet, utvikling og frihet. Skal kvinner ha samme livsmuligheter som menn, er det avgjørende at menns vold mot kvinner tar slutt.

Felles for all vold som retter seg mot kvinner er at den bagatelliseres, normaliseres, omtales som “husbråk” og “familietragedier. Den blir sett på som enkelthendelser eller blir tilskrevet andre kulturer.

Vold i hjemmet er en av hovedårsakene til sykdom, skader og død blant kvinner globalt. Kvinnefronten ser internasjonalt solidaritetsarbeid som viktig for en global kvinnebevegelse. I Peru der Kvinnefronten har partnerorganisasjonen WARMI som driver informasjonsarbeid mot kjønnsbasert vold, foregår det partnerdrap ukentlig. De alarmerende tallene fra Norge og resten av verden understreker viktigheten av et omfattende og allsidig kvinnepolitisk arbeid, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Reell likestilling forutsetter at kvinner har en effektiv beskyttelse mot vold.


 Om Norge vil være et foregangsland innen likestilling må følgende gjennomføres:

Kvinnefronten vil at krisesentrene, voldtektsmottakene og støttesentre mot incest sikres drift og gjøres tilgjengelig for alle kvinner og deres barn. Samtidig må politi, rettsvesen, NAV og politikere øke sin kunnskap om vold mot kvinner, slik at kvinner og barn får reell beskyttelse mot voldelige menn og familiemedlemmer.

Det må også utarbeides handlingsplaner mot vold i nære relasjoner i alle kommuner, og bygges opp spesialkompetanse på vold mot utsatte grupper, som for eksempel kvinner i prostitusjon, utenlandske kvinner i relativ isolasjon og kvinner med funksjonshemning.

La denne dagen være en anledning til å bryte stillheten, samt en en påminnelse om at vi fremdeles har en lang vei å gå, også i Norge.

Innlegget er signert av Kvinnefronten.