– Gledelige resultater for Fredrikstad kommune

83,2 prosent av alle kommunens medarbeidere besvarte årets medarbeiderundersøkelse.

– Det er gledelig å registrere gjennomgående gode resultater og svært høy deltakelse i årets medarbeiderundersøkelse, sier rådmann Nina Tangnæs Grønvold.

LEDER: (U)kultur i Fredrikstad kommune

Identisk som i 2017

83,2 prosent av alle kommunens medarbeidere besvarte årets medarbeiderundersøkelse. Den rekordhøye deltakelsen tyder på høyt engasjement i kommunens arbeidsmiljøarbeid.

– Vi måler for å vite hvor vi er, og som grunnlag for å finne ut hvor vi skal. Resultatene fra medarbeiderundersøkelsen utgjør en plattform for dialog, planlegging og handling. Lederne i kommunen skal nå involvere alle våre medarbeidere i oppfølgingsarbeidet for å bevare og vedlikeholde det som er bra, og ta tak i og forbedre de områdene som har et utviklingspotensial. 10-FAKTOR gjør oss bedre rustet til å videreutvikle ledelse, medarbeiderskap og organisasjonen som helhet, sier rådmann Nina Tangnæs Grønvold. Sammenlignet med forrige gang vi gjennomførte 10-FAKTOR, i 2017, er resultatene for kommunen som helhet identiske.

LES OGSÅ: Hevder seg tvunget til å si opp

Likestillingsundersøkelsen

I tillegg til 10-FAKTOR ble det i år, på oppdrag fra bystyret, stilt ekstra spørsmål knyttet til likestilling. Likestilling er i denne sammenheng operasjonalisert til å omhandle krenkende hendelser, forskjellsbehandling og utenforskap.

LES OGSÅ: Kommunal leder granskes - 8 av 22 sa opp jobben på ett år (Demokraten+)

Når det gjelder spørsmålene om likestilling, svarte 3,4 prosent av dem som besvarte undersøkelsen (62,9 prosent av kommunens ansatte besvarte tilleggsundersøkelsen) at de opplever både krenkende hendelser, utenforskap og forskjellsbehandling. Det er ingen signifikant forskjell mellom menn og kvinner.

 

Forskningsbasert måleverktøy

10-FAKTOR er et forskningsbasert verktøy for å måle ti faktorer som er avgjørende for å oppnå gode resultater – og som kan påvirkes gjennom målrettet utviklingsarbeid. Faktorene er teoretiske begreper som måles ved hjelp av et avgrenset antall påstander/måleindikatorer.
Man skal svare fra 1 (svært uenig) til 5 (svært enig) på disse påstandene. Svarskalaen følger internasjonal standard for slike undersøkelser. Undersøkelsen er ment å være kort og presis, og utvalgsprosessen av måleindikatorer er basert på strenge statistiske kriterier. Målebatteriene som inngår er brukt i en rekke studier og godt kvalitetssikret. Måleindikatorene må betraktes som symptomer snarere enn fullstendig dekkende beskrivelser av det begrepet man ønsker å fange opp.

LES OGSÅ: Hovedtillitsvalgt slår tilbake - avviser privat omgang med sjefen (Demokraten+)