Gaustad spiser opp Aker

Med mindre Høie stopper galskapen i foretaksmøtet 24. juni, kan Helse Sør-Øst og Oslo universitetssykehus utsette oppstart av Aker-utbyggingen til 2026. Med styrevedtak i ryggen.

Tilsynelatende går Helse Sør-Øst inn for at det skal bygges opp et lokalsykehus på Aker, parallelt med utbygging på Gaustad. I virkeligheten har Helse Sør-Øst satt oppstart av lokalsykehus på Aker på vent. I den grad styrevedtaket fra forrige uke tidfester starten på oppbygging av somatisk lokalsykehusvirksomhet på Aker, er den utsatt til etappe 3 (2026-2033).
I første trinn av utviklingen på Aker planlegges for psykisk helse og avhengighet. Et sørgelig forsømt område i de bydelene OUS har lokalsykehusansvar for, som det absolutt må gjøres noe med. Gjerne på Aker.
Men det er innafor somatikken kapasitetsproblemene er størst i dag. Det er også i perioden fram mot 2025 behovet for somatiske sengeplasser vil vokse mest. Helse Sør-Øst opererer med beskjedne tall for kapasitetsøkning i åra framover. Sannsynligvis vil behovet vokse raskere.
For å behandle somatiske (kroppslige) sykdommer trengs et fullstendig lokalsykehus, med blant annet akuttmottak, indremedisin, kirurgi, anestesi, fødsler, barn og gynekologi. Skal sykehusa i Oslo-området holde tritt med økningen i kapasitetsbehovet er det tvingende nødvendig å komme raskt i gang.
Helse Sør-Øst kunne valgt å tidfeste oppbygging av Aker både for psykiatri og somatikk til første etappe. Det gjør de ikke.
Mens somatikketappe med multitraume, nyfødtmedisin, kreftkirurgi og lokalsykehusfunksjoner for 3 bydeler er lagt inn i første utviklingstrinn for Gaustad, avspises Aker med teknisk oppgradering i etappe 1 (2016-2025) og 2 (2022-2029). Men teknisk oppgradering av eksisterende somatikkbygg har Oslo universitetssykehus allerede avviste, med støtte i en tilstandsvurdering fra Multiconsult.
Utbyggingen på Gaustad vil spise opp Aker. Administrerende direktør Lofthus i Helse Sør-Øst framstiller 87000 kvm og den tilhørende prislappen i første trinn som en nedskalering i forhold til tidligere Campus Oslo-planer. Det høres tilforlatelig ut, men i virkeligheten binder styrevedtaket opp videre planer og kapital til en storstilt utbygging på Gaustad. Den virkelige nedskaleringen skal tas ut på Aker.
På styremøtet tok en av de ansattes representanter opp misforholdet mellom utbygging på henholdsvis Aker og Gaustad. Forsikringene om at både somatikk og psykiatri skal prioriteres satt løst hos Lofthus, uten at det førte til noen endring i styrevedtaket. Og forsikringer om Aker har vi fått før i Groruddalen - fra Hovedstadsprosessen starta til sykehuset var nedlagt som lokalsykehus og befolkningen var overført til Ahus.
Saken er oversendt Helse- og omsorgsdepartementet for behandling. Helseministeren har innkalt til foretaksmøte 24. juni. Han har fortsatt mulighet til å bestemme hvor sykehusa i Oslo skal stå.