Framtida banker på døra

Søkningen til sykepleieryrket øker, men deltidsfloka må løses.

De unge vil inn i sykepleieryrket. Samordna opptak avdekket at det er nesten fire søkere til hver plass på studiet. Og i år tas det opp rekordmange menn. Det er gode nyheter. Framtida banker på døra.

Samtidig som generasjonsskiftet er på gang er det fortsatt mange arbeidsgivere som ikke har klart å løse deltidsfloka. Det er alvorlig. Bare 45 prosent av avgangsstudentene i 2018 fikk heltid etter endt studium viste årets avgangsundersøkelse til NSF Student. Og det til tross for stor sykepleiermangel og at et stort flertall av de samme studentene ønsket full stilling.

Det er mange gode grunner til at dette må løses. Dagsavisen skrev i sommer om kommunerevisjonen i Oslo kommune som avdekket at de sykeste mottakerne av hjemmehjelp i Oslo kan risikere å se så mange som 30 forskjellige fjes hver eneste måned.

Les også: Norge vil mangle 28.000 sykepleiere i 2035

Det er naturlig at en person som trenger mye hjelp gjennom døgnet og uken vil møte mange ulike sykepleiere og annet helsepersonell. Men det bør være et mål for pasientene at vi reduserer antall «vekslinger» med nye pleiere så mye som mulig.

Heltid gir bedre trygghet og forutsigbarhet for den enkelte ansatte. Og de som mener de har en heltidskultur «når 50% av de ansatte har full stilling», må tenke på nytt. Du har ingen heltidskultur hvis halvparten av dine ansatte jobber deltid.

Hele stillinger er det beste for pasientene og må bli normalen i helsetjenesten.

Om flere arbeider heltid vil det gi økt kvalitet. Mange som jobber ufrivillig deltid må «shoppe» vakter og jobbe mer natt og helg enn det som er bra for helsen. Det skaper en uforutsigbarhet som verken kommer arbeidsgiver, pasientene eller den enkelte ansatte til gode. Derimot vil en arbeidsgiver som satser på heltid for sine ansatte ha bedre muligheter for å skape gode fagmiljøer, kompetanseutvikling og lavere sykefravær.

Selv om mange fortsatt ønsker å bli sykepleiere er det allerede i dag stor sykepleiermangel og SSB anslår at den vil øke kraftig i årene som kommer. Når en investerer i en utdannelse som sykepleier er det derfor viktig å vite at en vil kunne få jobb i hel stilling. Det handler om en lønn å leve av, balanse mellom arbeid og fritid og forutsigbarhet for den enkelte. Tiden for å nøye seg med en deltidsjobb er definitivt forbi.

Les også: Hvem vil jobbe for noen som ikke hører på dem?

Heltid og bedre grunnbemanning gir også mindre behov for innleie av vikarer fra byrå. Det skapte overskrifter da NSF i sommer avdekket at norske kommuner i fjor kjøpte vikarer gjennom byrå for over 1,1 milliarder kroner. Som redaktør Kjell Werner i ANB har skrevet i en rekke aviser: «Å basere seg på bruk av vikarbyråer som fast ordning er både dyrt og kortsiktig. Faste ansettelser i hele stillinger bør være svaret.»

Nye ledere og nye sykepleiere er på vei inn i helse- og omsorgstjenestene. Nå trenger vi politikere som også vil være med inn i den nye tid og tilby heltid for de ansatte. På dette området vet vi at politikk virker. I Trondheim kommune har de politisk vedtak på at når det utlyses sykepleierstillinger, skal det være heltidsstillinger. Det har medført at andelen heltid jevnt og trutt har gått oppover. Nå er 76 prosent av utlyste stillinger i kommunen heltid. Når vi vet andre kommuner fortsatt er langt nede på 20-tallet, er det et bevis både på at det er mulig å snu en utvikling og at politisk vilje betyr noe.

Mange sykepleiere er fysisk og psykisk utmattet når de kommer hjem fra jobb. Våre medlemmer ligger i toppsjiktet på fysisk belastende yrker. Heltid er en god medisin for et bedre arbeidsmiljø. Der hvor politikere ser hvilket ansvar de har som kommunens øverste arbeidsgivere, og hvordan dette henger sammen med hvilken behandling kommunes innbyggere får, der er det håp.

Retten til heltid må bli reell for alle og hele stillinger må bli normalen også i vår sektor – som den er i andre deler av arbeidslivet. Vi i NSF, med våre mer enn 115.000 medlemmer, merker oss hvilke politikere som tar denne utfordringen på alvor i årets valgkamp.