ETTERVERN: Fellesorganisasjonen og Landsforeningen for barnevernsbarn krever at ungdom må få en lovfestet rett til ettervern fram til og med fylte 25 år. FOTO: ARNE OVE BERGO

Fra barnevernsbarn til naver

Et godt ettervern er en forutsetning for å bidra til gode voksenliv.

Innlegget er skrevet i samarbeid med Vilde Adolfsen, leder i Landsforeningen for barnevernsbarn (LFB)

 

Når ungdom som har fått oppfølging av barnevernet fyller 18 år, mister de som regel hjelpen de trenger. Det er uheldig både for enkeltmennesket og samfunnet.

Statistikk viser at unge med barnevernsbakgrunn i mye større grad enn andre strever med voksenlivet. De som har fått god oppfølging etter å ha fylt 18 år klarer seg bedre enn de som ikke har fått det. Denne oppfølgingen kalles ettervern. Et godt ettervern er en forutsetning for å bidra til gode voksenliv for barn og unge som får hjelp fra barnevernet.

Blir ofte overlatt til seg selv

Overgangen til voksenlivet byr på utfordringer på en rekke arenaer. Derfor må ettervernstilbudet være helhetlig og ta hensyn til blant annet utdanning, økonomi, sosialt nettverk, psykisk helse, ernæring og bosted. I dag opplever unge ettervernstilbudet som svært mangelfullt, særlig når det gjelder opplæring i sosiale og praktiske ferdigheter for å håndtere livet på egen hånd. Slik det er i dag har ikke ungdommene krav på bistand etter de fyller 18 år.

Vi i Fellesorganisasjonen (FO) og Landsforeningen for barnevernsbarn (LFB) vet at disse ungdommene ikke får god nok hjelp til å bygge seg et godt voksenliv. Vi mener det er for lett å la være å gi ungdom ettervern, selv om barnevernet har plikt til å vurdere det. Store forskjeller mellom kommunene når det gjelder kapasitet, ressurser og kompetanse gjør det helt tilfeldig hvem som får et godt og nødvendig tilbud. Det går ut over både ungdommene og samfunnet.

Må inn i ny barnevernslov

Barneverntjenesten påtar seg et stort ansvar når de velger tiltak for å hjelpe barn og unge. Det ansvaret handler ikke bare om her-og-nå-situasjonen, men også om fremtiden. I forslag til ny barnevernslov foreslås det at barn skal ha rett på hjelp fra barnevernet. Denne retten gjelder imidlertid ikke ungdom som har behov for ettervern. Ungdom som har vokst opp utenfor eget hjem har som regel et sterkt behov for oppfølging i overgangen til voksenlivet. Forslaget til ny barnevernslov bør derfor gi ungdom over 18 år rett til ettervern på lik linje med barns rett til hjelp og beskyttelse.

Slik får barnevernsbarn bedre voksenliv

LFB og FO krever at ungdom i barnevernet må få en lovfestet rett til ettervern frem til og med fylte 25 år. Mens vi venter på en lovendring er det viktig å rette søkelyset på det ettervernsarbeidet som gjøres i dag. Derfor mener vi at:

• Ungdommens individuelle behov, ønsker og meninger skal være sentralt i utformingen av ettervernstilbudet.

• De unge skal få lik behandling og like muligheter i ettervernstilbudet, uavhengig av kommunegrenser.

• Det må være mulig å opprette, gjenopprette eller bytte ettervernstiltak, og barneverntjenesten skal tilby dette kontinuerlig frem til fylte 25 år.

• Ettervernstilbudet må være helhetlig og basert på koordinert samarbeid mellom ulike instanser med tydelig definerte ansvarsforhold der barneverntjenesten har det overordnede ansvaret.

• NAV må ha egne økonomiske ordninger for unge under ettervern i barneverntjenesten.

• Barnevernstjenesten må ha både bemanning og økonomi til å gjennomføre dette.