Forslag om moms for ‘alternative’ behandlere er gammeldags båstenkning.

Dagbladet hadde 17.november en leder hvor de støtter Arbeiderpartiets forslag om å gjeninnføre moms på alternative behandlinger. Artikkelen var unyansert og bærer preg av manglende kunnskap om både hvordan mva-reglene praktiseres i dag og hvilke konsekvenser eventuelt innføring av mva vil få. Mva-fritaket for seriøse helsearbeidere har åpnet opp for spennende samarbeid som har gitt gode resultater. Dette står nå i fare for å gå i grus på grunn av gammeldags bås-tenkning.

Rammer seriøse helsearbeidere
Lederen trekker frem noen få grupper alternative behandlere og omtaler dem som humbug og kvantemedisinere. Det man skal være klar over er at det er en stor gruppe behandlere som regnes som alternative behandlere i Norge. En eventuell gjeninnføring av mva vil også gå ut over naprapati, osteopati, massasje, kostholdsveiledning og friskvern/helsecoaching for å nevne noen flere. Disse er ikke nevnt i denne artikkelen i det hele tatt.
 
Godkjent hos Helsedirektoratet
Dagbladet skriver at forutsetningen for dagens fritak er at behandlerne er medlem i en av organisasjonene som er oppført i Helsedirektoratets register og i Brønnøysundregisteret. Det stemmer, men måten det blir skrevet på virker som hvem som helst kan bli medlem. Alle alternative behandlere får ikke automatisk mva-fritak. Det er en lang søkeprosess for å få en forening/utdannelse godkjent hos Helsedirektoratet. Alle medlemmene må tilfredsstille de strenge kravene som Helsedirektoratet stiller. Hvis det er tvil om at useriøse aktører er godkjent, får man heller rette søkelyset mot dette.

Hva er potensiell inntekt til staten?
180 millioner kroner som en potensiell inntekt for staten, blir nevn i artikkelen. Det er uvisst hvordan det er kommet frem til denne summen. Hvis det forutsettes at omsetningen av denne type behandling blir lik etter innføringen, tror jeg de tar veldig feil. Det er ikke rom for å inkludere mva i dagens priser for å kunne drive forsvarlig og da vil prisene bli høyere, noe som garantert vil gå utover omsetningen. Dette vil gå hardt utover de 40% av Norges befolkning som velger å bruke disse behandlingsformene i dag.

Går ut over forebyggende tiltak
Arbeidsmiljøvernloven § 4 -1, 4-4 og 3-4, ivaretar arbeidsgivers ansvar når det gjelder hhv stress, ergonomi og fysisk aktivitet.  Både ergonom, personlig trener, friskvernkonsulent/helsecoach og massør går under gruppen alternative behandlere og vil ev bli rammet av forslaget. En gjeninnføring av mva vil kunne gå utover tilbudet til bedriftene. Prisene vil også øke med 25%, noen som vil gå utover muligheten for de ansatte til selv å ta ansvar for egen helse. 

Mva-fritak sikrer profesjonaliteten
Et mva-fritak slik det er i dag, sikrer at det er mulig for ‘alternative’ behandlere å jobbe under samme tak som de som er offentlige helsepersonell. Undertegnede jobber på en klinikk hvor det ikke hadde vært mulig å drive en praksis med behandlere med mvaplikt. Vi har veldig god erfaring av å jobbe tverrfaglig, inklusive de faggruppene som i dag ikke går under deifinisjonen offentlig helsepersonell. En annen viktig side av dette er at de ‘alternative’ behandlerne må forholde seg til de reglene som gjelder for offentlig helsepersonell når det gjelder journalskriving osv. og sikrer profesjonaliteten også for denne gruppen.

Motsatt retning
I WHO-rapporten, «WHO Traditional Medicine Strategy 2014-2023» kommer det fram at WHO vil at flere skal få mulighet til rettferdig tilgang til alternativ behandling, med refusjonsordning og et bedre samarbeid med det etablerte helsevesenet. I Sveits ble det i 2017 vedtatt, etter en avstemning i folket og en forsøksordning, å gi utvalgte ‘alternative’ behandlingsmetoder samme status og tilgjengelighet som konvensjonell medisin.
St.meld nr. 13 (2012) presiserer at helse- og velferdsutdanningene må være i stand til å ta opp i seg nye kompetansebehov. 

Norge trenger samarbeid på tvers av profesjonene!

En stor del av helseplagene i Norge i dag er sammensatte. Vi ser at en del ‘alternative’ behandlingsformer som mindfulness og helsecoaching hvor sammenhengen mellom kropp og sinn er sentral, benyttes i økende grad i psykisk helse, med gode resultater. Fremtidens behandlingsformer vil kreve samarbeid på tvers av profesjoner, da må vi slutte å se på noen behandlingsformer som ‘alternative’ og lage avstand mellom de som er offentlig godkjente helsearbeidere og de som ikke går innunder denne definisjonen.