Feilslåtte kutt

Vaktbikkjenes kritiske overvåkning er regjeringen kanskje ikke så glad i?

Regjeringen vil legge om og kutte i støtten til norske organisasjoners informasjonsarbeid om globale miljø- og utviklingsspørsmål. Regjeringens forslag i statsbudsjettet for 2015 er klart et brudd med Stortingets føringer for støtten og vil svekke arbeidet for en samstemt politikk for utvikling.

I fjor var det tverrpolitisk enighet på Stortinget om at informasjonsstøtten skulle bidra til demokratisk deltakelse og fremme kritisk debatt om utviklingspolitiske temaer. Regjeringens forslag til «omlegging og spissing av informasjonsstøtten» er det stikk motsatte. Konsekvensen vil bli en svekkelse av sivilsamfunnets rolle i utviklingspolitikken, deres kunnskap, nye ideer og deltakelse i demokratiske prosesser i vårt møte med verden. Den blåblå regjeringen vil i stedet ha norske organisasjoner tilbake i den tradisjonelle, snevre bistandsrollen.

Stortingets utenriks- og forsvarskomite har gjennom flere år lagt vekt på at informasjonsstøtten skal bidra til å stimulere til debatt, nytenkning og folkeopplysning om Norges rolle i en global verden. I dette ligger det et ønske om et sterkt sivilsamfunn som ikke bare har rett, men også mulighet til å føre et faglig sterkt og oppdatert informasjonsarbeid. Et informasjonsarbeid som kan bidra på hensiktsmessige måter som et kritisk korrektiv til den enhver tids sittende regjering.

Ved hjelp av informasjonsstøtten har det etablert seg en forståelse for at utviklingspolitikk dreier seg om langt mer enn bistand. Dette gjelder ikke minst i samstemt politikk for utvikling som innebærer at norsk politikk i sin helhet ikke skal undergrave fattige lands behov. Temaet er særlig viktig der norske egeninteresser står i motsetning til fattige lands utvikling, og det er nettopp her et kritisk sivilsamfunn kan gjøre en forskjell. Denne formen for kritisk overvåkning er muligens en utvikling regjeringen ikke er så glad i. I hvert fall så kan en stille seg det spørsmålet når Regjeringen både sier at

«Informasjonsvirksomheten skal bidra til økt samstemthet i politikken... og at informasjonsvirksomheten i større grad skal være direkte knyttet til bistand på landnivå».

En slik innretning av støtteordningen vil ekskludere en rekke organisasjoner, og ikke minst snevre debatten betraktelig.

I tråd med Stortingets føringer har informasjonsstøtten også bidratt til å spre kunnskap og informasjon om globale spørsmål ut til det brede lag av befolkningen, gjennom (samlet sett) tusenvis av medlemmer (som faktisk representerer «folk flest») og ulike lokallag spredd over hele landet. Ikke minst så har organisasjonene bidratt til å spre kunnskap gjennom brede folkeopplysningskampanjer som tar opp viktige utviklingspolitiske temaer for en bærekraftig utvikling og derigjennom bidrar til både politisk debatt og konkret endringer i nasjonal og internasjonal politikk.

Hvem Regjeringen tenker skal få, eller gå, kommer ikke tydelig frem av budsjett-teksten. Her kan en bare spekulere. Det som er sikkert er at debatten rundt de globale utfordringer vi står overfor i dag og Norges rolle i disse, krever ikke bare en langsiktig politikk som evner å skue utover dagen i dag, men vel så viktig er det å kunne se kunnskap på ulik felt i en større sammenheng som samlet gir god forståelse og kunnskap om handlingsalternativer for bærekraftig utvikling. Og det er nettopp her informasjonsstøtten kommer inn, noe hverken Regjering eller Storting bør ta lett på.