Fullt fokus på Camp Spinal.

Et liv som er reddet skal også leves

Denne uken ruller 30 rullestorbrukere inn på Olympiatoppen på Sogn i Oslo. De er deltagere på Camp Spinal, en treningsleir for mennesker med nylig ryggmargskade.

Etter flere år med støtte fra Helsedirektoratet, kan årets camp bli den siste. Endringer i statsbudsjettet, der midler er blitt omfordelt til andre formål, gjør at Sunnaasstiftelsen ikke lenger kan søke om de 2,5 millionene vi tidligere har fått, til videreføring og utvikling av campen. Det mener vi helseministeren må gjøre noe med.

I Norge rammes mellom 50 og 100 personer av en traumatisk ryggmargskade hvert år. Fall og trafikkulykker er de vanligste årsakene, og fører ofte til varig lammelse og følelsestap for store deler av kroppen. Rundt 4500–5000 nordmenn lever med ryggmargskade i dag.

Klare fortauskant

I fem år har Sunnaasstiftelsen, i samarbeid med Sunnaas sykehus, Landsforeningen for ryggmargsskadde og andre spinalenheter, arrangert Camp Spinal. Med idrett som virkemiddel og ledere som selv sitter i rullestol, trenes det på å leve livet, utenfor institusjon. Hensikten er å øke mestringsfølelse og selvstendighet i hverdagen, som også handler om å øve på å ta buss, klare fortauskanter, trapper, vanskelige veier etc.

Mister støtte

Camp Spinal høster lovord internasjonalt, for hvordan rehabilitering, etter opphold på sykehus, drives gjennom et samarbeid på tvers av institusjoner, etater, organisasjoner og frivillige «ildsjeler». Likevel kan årets camp være den siste. I tråd med myndighetenes desentraliseringspolitikk er posten som tidligere omhandlet rehabilitering på statsbudsjettet (kap. 733, post 79) nå fjernet, til fordel for tilskudd til kommunene.

Får ikke hjelpen de skal ha

Når kommunene nå har fått en viktigere rolle i å sørge for helse- og omsorgstjenester til befolkningen, frykter vi at brukergruppen med ryggmargskade kan bli blant samfunnets mest samfunnskrevende og dyreste pasienter. Ny forskning viser at personer med alvorlige skader ikke får den oppfølgingen de skal ha i kommunene. Det bidrar til isolasjon og depresjon, hvilket er helt klare brudd på forskriften om rehabilitering. Innsamlet data viser at Camp Spinal gjør deltakerne bedre rustet til å ta selvstendige valg og mestre eget liv og situasjon. Det øker også sjansen for retur til arbeidslivet, i en tid der arbeidsledigheten blant funksjonshemmede i Norge øker. Derfor bør flere med ryggmargskade få muligheten til å være med på Camp Spinal.

Private innsamlinger

I år er det brukerne selv som har mobilisert for å få leiren realisert. Vi gjennomfører basert på innsamlede midler fra privatpersoner, og en million som vi fikk øremerket over statsbudsjettet da vi gjorde politikerne oppmerksomme på hvordan omdisponeringen fikk negative konsekvenser for Sunnaasstiftelsen og Camp Spinal. For fremtiden sier det seg selv at dette ikke er bærekraftig. For å kunne tilby flere aktiv rehabilitering etter samme modell, også innen andre diagnosegrupper, må de økonomiske rammene forbedres.

Vi ber derfor helseminister Bent Høie og Stortingets helse- og omsorgskomité ved Bård Hoksrud om at dette rettes opp når budsjettet skal behandles til høsten, slik at Camp Spinal kan fortsette å driftes videre i 2019, og i mange år fremover.