En politikk for fremtidens byer

To tredjedeler av alt energiforbruk og klimagassutslipp skjer urbant. Følgelig er det i byene løsningene på dette problemet ligger. Da krever det at verden trekker i samme retning.

Før Stortinget tok ferie i år vedtok det å be (...) regjeringen se på hvordan «New Urban Agenda» på en hensiktsmessig måte kan implementeres i Norge, og komme tilbake til Stortinget med dette på en egnet måte. NUA er en global strategi for bærekraftig byutvikling, som følger av den økende urbaniseringen verden over, Norge og de aller fleste av FNs medlemsland vedtok i oktober 2016.

Det er også i byene løsningene finnes på de utfordringene den økende befolkningsveksten innebærer, ikke minst for fattigdom, klima og miljø.

Det er først når man forstår hva som er problemet, at man kan få på plass de riktige løsningene. NUA gjør det ved særlig å peke på den voksende ulikheten i verden.

NUA er for byene det Paris-avtalen er for klimaet. Og på toppen av pyramiden finner man 2030-agendaen, altså FNs 17 bærekraftsmål. De tre dokumentene henger sammen med hverandre og er livsviktig for at vi skal få en bærekraftig, trygg og sosialt rettferdig verden.

Det er den nyvalgte regjeringen som må følge opp vedtaket om hvordan vi skal implementere NUA i Norge. Strategien er en viktig del av vår fremtid men, ble likevel ikke diskutert i valgkampen.

Mange politikere har ikke satt seg inn i NUA. Dette er grunn til bekymring når rett over halvparten av jordens befolkning bor i byer og urbane områder, og det er anslått til å stige til 70 % innen 2050.

To tredjedeler av alt energiforbruk og klimagassutslipp skjer urbant. Følgelig er det i byene løsningene på dette problemet ligger. Da krever det at verden trekker i samme retning. NUA legger premisser for det.

Vi trenger politikere som diskuterer disse utfordringene og løsningene, og ser helheten i miljø- og fattigdomsproblemene. Vi trenger politikere som tenker langsiktig og forstår sammenhengen mellom miljø og ulikhet. Vi trenger politikere som vet hva New Urban Agenda er, og hva det faktisk innebærer.

Den nye regjeringen må fortsette arbeidet med hvordan man skal implementere NUA i byutviklingspolitikken.