En god kommuneplanprosess gir stor interesse!

Oslo er en god by å bo i og skal bli en enda bedre by. Når ny kommuneplan skal diskuteres og etter hvert vedtas må vi bygge videre på dette, vi må skape vår by, vår fremtid.

Forslaget til ny byutviklingsstrategi legger opp til balansert utvikling og at boligveksten vil fordele seg relativt jevnt mellom øst og vest. Det viser hvordan Oslo kan møte forventet befolkningsvekst på en god og klimavennlig måte, samtidig som berørte parter involveres og Oslos særpreg bevares.

Jeg er stolt av at det har vært drevet medvirkningsarbeid på tradisjonelle og nye måter i forkant av utkastet byrådet nå har sendt ut på høring – som møter med bydelene og nettmøte på Facebook. Byrådet ønsker flere innspill gjennom høringsrunden som varer frem til 30. juni. Derfor ble det blant annet arrangert folkemøte i Rådhuset tirsdag 9. mai. Det er også lagt opp til fire byområdevise folkemøter. Og selv om Aftenposten i sedvanlig stil skrev kritisk om folkemøtet den 9. mai, har vi fått mange positive tilbakemeldinger.

Det vi har sett etter at forrige kommuneplan ble vedtatt er at prosessen høyrebyrådet la opp til ikke var god nok. For mange gikk glipp hva som skjedde i deres område, for få visste om muligheten til å si sin mening. Mange innbyggere følte seg overkjørt. Derfor sendte byrådet med Arbeiderpartiet i spissen SMS til 495.000 osloborgere. Alle skal med, også når kommuneplanen høres!

Interessen for høringsutkastet har så langt vært enorm. Det er veldig bra! En kommuneplanprosess bør være så demokratisk som byrådet nå legger opp til. Folkemøtene er viktige, men vel så viktig er det at de som mener noe om planen sender inn sitt innspill skriftlig. Innspillene som kommer inn i løpet av høringsperioden legges til grunn for det endelige forslaget til kommuneplan, som vil bli fremmet for bystyret til høsten.

Arbeiderpartiet mener det er avgjørende å håndtere veksten Oslo står overfor. Det har vi også vist etter at vi overtok makten i Oslo etter 18 år med høyrestyre. Vi har fått opp takten i boligbyggingen og i antallet regulerte boliger. Takten må også holdes oppe fremover, selv om prisveksten nå har avtatt noe. Strengt tatt er det bra at prisveksten hittil i år har vært litt lavere. Med ny kommuneplan skal vi sørge for at Oslo fortsetter å være en by for de mange og ikke blir en by for de få!