Elektrifisering er godt klimatiltak

Når du bruker elektrisitet effektivt bidrar du som forbruker til gode klimaløsninger framfor å bruke fossil energi. Alt snakk om at elektrifisering fører til økt produksjon av kullkraft er et sidespor

Per Eidsvig mener elektrifisering i dag ikke er klimavennlig og spør i artikkel i Dagsavisen 18.4 hvorfor ingen svarer ham på hans vurderinger.

Eidsvigs poeng er at når vi øker bruken av elektrisitet ved å velge elbiler framfor fossilbiler, blir kraften produsert i kullkraftverk på kontinentet og derfor øker klimagassutslippene mer enn om vi hadde valgt fossilbiler. Har han rett i det? I så fall må han også mene at vi i Norge bør erstatte elektrisitet til oppvarming med fossil energi for det skulle jo da frigjøre elektrisitet fra vannkraft og redusere produksjonen av kullkraft. Jeg tror få vil mene at det er riktig klimapolitikk.

Spørsmålet vi må stille er hvordan vi skal tenke langsiktig for å nå klimamålene. Da må vi som forbrukere bruke energiformer som ikke medfører utslipp av klimagasser når vi bruker energien – elektrisitet er en slik energiform – eventuelle utslipp forbundet med elektrisitet skjer hos produsenten. Velger vi elbil så flytter vi klimagassutslippet fra bilen til kraftprodusenten. Det må være lurt, for kraftprodusentene er underlagt strenge reguleringer i EU – i et kraftmarked som Norge er en del av. Og investeringene i ny kraftproduksjon i Europa er i dag alt overveiende basert på fornybar energi. Vi må gjøre valgene for forbrukerne enkelt. Det er enkelt å formidle at velger du elektriske løsninger framfor løsninger basert på fossil energi neste gang du skal gjøre et valg – ja da gjøre du et riktig klimavalg. 

Den vanlige måten å tenke på for å redusere klimagassutslipp fra elektrisitet er at vi først må bygge anlegg som kan levere elektrisitet uten at det slippes ut CO2 og deretter kan vi ta denne i bruk for å erstatte fossil energi slik at man ikke fyrer opp kullkraftverk. Haken ved den tilnærmingen er at vi da ikke får til den raske teknologiutviklingen og omleggingen på brukersiden som er helt nødvendig for å redusere klimagassutslippene. Hundrevis av millioner europeere skal ta milliarder av beslutninger for å gå over fra fossil energi til elektrisitet. Det tar tid og nettopp derfor må vi samtidig BÅDE elektrifisere energibruken så det ikke slippes ut CO2 hos forbruker OG vi må lage mer elektrisitet uten klimagassutslipp.

Eidsvig har rett i at det produseres elektrisitet i kullkraftverk i Europa i dag og Norge er knyttet sammen med det europeiske kraftnettet. Men medfører elektrifisering økt produksjon av kullkraft med utslipp ut over det som EUs politikere har bestemt? Svaret på det er nei.

Årsaken til det er at EUs kvotehandelsdirektiv setter et tak for utslipp fra bl.a kraftsektoren og dette taket reduseres hvert år fram til 2050 da utslippene fra sektorene som direktivet dekker skal ned 85-90% sammenlignet med 1990. Kullkraft vil derfor etter hvert fases ut for at kraftsektoren skal nå klimamålene. Det er riktig at det nå er et stort overskudd av utslippskvoter i kvotemarkedet med lave kvotepriser. Det gjør det i dag lønnsomt å drive gamle kullkraftverk, men utslippene er altså ikke større enn hva EUs politikere har lagt inn i sine ambisjoner for å nå klimamålene og utslippene fra kraftsektoren vil gå ned framover.  Kvotedirektivet er nylig revidert med skjerpede krav til reduksjon i utslipp fra kraftsektoren i 2050.

Det er mange som mener at kvotedirektivet ikke fungerer fordi kvoteprisen er lav, men det jo feil. Kvotedirektivet fungerer utmerket og utgjør i dag et tak for maksimale utslipp fra det europeiske kraftmarkedet som EUs politikere har bestemt. Grunnen til lave priser på utslippskvoter er lavere økonomisk aktivitet etter finanskrisen enn man forutså da kvotedirektivet ble utformet og at EU samtidig med kvotedirektivet har satt mål for å øke produksjonen av fornybar energi og mål for energieffektivisering. Fornybar- og effektiviseringsmålene bidrar i seg selv til reduserte klimagassutslipp – bl.a pga rask økning i investeringene i fornybar kraftproduksjon som bidrar til å redusere bruken av kullkraft. Dermed blir kvoteprisene foreløpig lave. Kvotesystemet fungerer derfor i dag som et sikkerhetsnett slik at utslippene fra kraftsektoren ikke overstiger de politisk vedtatte målene fram mot 2050. Men det forventes at kvoteprisene framover vil stige og i økende grad bli incentivet som sikrer økt produksjon fra utslippsfrie kilder og utfasing av kullkraft.

Med dette som utgangspunkt mener jeg det absolutt er et riktig klimatiltak å elektrifisere - NÅ