Dyr har egenverdi

Da dyrevelferdsloven ble vedtatt i 2009, slo den fast at «dyr har egenverdi, uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesker». Dette var en seier for dyrevelferden i Norge, men respekt for dyr krever mer enn flotte formuleringer. I Norge ser vi dessverre fortsatt eksempler på dyr som lever under uholdbare forhold.

Det er derfor på høy tid å løfte dyrevelferd høyere på den politiske agendaen, slik at vi i neste stortingsperiode skjerper inn lovgivningen eller sanksjoner på områder der dyr i dag utsettes for mishandling eller uforsvarlig hold fra menneskers side.

Norge er et langstrakt land med ulike klimasoner og topografi som gjør at vi har et differensiert landbruk. Det er bra. Det er en rikdom at vi kan drive med alt fra reindrift til kornproduksjon og skogbruk. Norsk landbruk preges av høy mattrygghet og en verdensledende dyre- og plantehelse. Venstre mener at landbrukspolitikken som skal føres de neste årene må verne om og bygge videre på dette.  

Samtidig er det slik at landbruket, i likhet med andre næringer, må tilpasses tiden vi lever i. Derfor er det ingen tvil om at pelsdyroppdrett ikke hører hjemme i 2017 fordi den ikke dekker et reelt behov, og fordi det er umulig å ivareta dyras beste på en god nok måte. Vi ønsker derfor å avvikle denne næringen så fort det lar seg gjøre. Det er i tillegg viktig at landbrukssubsidiene skal brukes for å fremme biologisk mangfold og dyrevelferd. Vi ønsker å belønne bønder som satser på dyrevelferd, og støtteordningene i landbruket bør gjennomgås med sikte på å gi økte incentiver for å bedre dyrevelferden. Dette gjelder også tiltak for å omstille landbruket i særlig rovdyrutsatte områder for å redusere tap av husdyr.

Venstre ønsker å klargjøre straffeloven slik at vold mot dyr er mer alvorlig enn skadeverk mot annen eiendom. Politikken som føres må bygge oppunder denne loven. Blant annet vil vi innføre høyere krav for transportering av dyr, og innføre mobile slakterier for å redusere traumer hos dyrene i forbindelse med transport. For å følge opp dyrs rettigheter vil vi opprette dyrepoliti i alle politidistrikt, samt styrke Økokrims evne til å effektivisere og koordinere politiets innsats mot grov dyrekriminalitet.

I tillegg vil jeg understreke at vi alle kan gjøre noe i hverdagen for å bedre dyras velferd. Dersom alle bruker sin makt som forbruker og sier fra når det er et produkt man ikke liker eller noe man savner i butikkene, på kantina på jobben eller på restauranten, så vil dette bidra til endring. Jo flere som viser sitt engasjement for dyr, jo mer sannsynlig er det at saken blir belyst av media og forbedret av produsentene. I tillegg bør vi alle redusere på forbruket av kjøtt, fisk og kylling, og stille krav til produsentene om hvordan de har ivaretatt dyras behov.

I tillegg kan du selvsagt stemme Venstre eller et annet parti som prioriterer dyrevern høyt ved stortingsvalget i høst. For oss har dyr en verdi i seg selv, og de skal behandles med respekt.