Det planlagte nye OUS i 2035 blir et sterkt krympet sykehus, skriver Bjørg Marit Andersen. FOTO: RATIO ARKITEKTER

Direktørenes prestisjeprosjekt: Sykehus på Gaustad og Aker

Dette må styret i Helse Sør-Øst vite før utbygging av OUS starter.

Direktørene i Oslo universitetssykehus (OUS) og i Helse Sør-Øst (HSØ) strever med å få bygge nye sykehus på Gaustad og Aker og redde sin prestisje. Da må de legge ned Ullevål. Det er vedtatt i HSØs sak 53/2016. Vedtaket ble gjort på et manipulert grunnlag fra OUS, se kronikk i Dagsavisen 14.8.2018. Det er uforståelig for folk flest at Ullevål skal vike for Gaustad.

 

HSØs styre har godkjenningsansvar for framdrift i utbyggingen. Det var meningen at de i styremøtet 13.12 i sak 115 skulle godkjenne konseptrapporten som ble lagt fram 16.11. og vedta overgang til forprosjektfasen, men vedtaket ble utsatt til 31.1.19. Styret ber om vurdering av reguleringsrisiko og risiko knyttet til økonomisk bærekraft.

 

Gaustad-drømmen og kampen om Ullevål – noe av informasjonen HSØs styre må ha

Adm. dir. Eriksteins drøm om å bygge sykehus på Gaustad kom fram i offentligheten med hans forslag om Campus Oslo, desember 2012. Det ble stoppet. Etter det har Erikstein og hans direktørstab arbeidet videre for å få til sykehus på Gaustad. Nå varsler PBE svært høy risiko for at regulering ikke godkjennes. Bygghøyden er nå på 76 m, 34 m over Oslos høyhusnorm.

 

Ansattes organisasjoner og styrerepresentanter har kjempet for utbygging på Ullevål og Aker, og at Rikshospitalet fortsetter som før. Organisasjonen Redd Ullevål Sykehus og medarbeidere har påvist at løsningen å bygge nytt klinikkbygg lenger inne på tomten på Ullevål vil kreve ca. 20 mrd mindre investering enn å bygge på Gaustad. Ullevål har 110.000 m2 brukbare bygg. Det ønskede regionsykehuset på Gaustad må pines inn på en trang tomt. Det finnes ikke utvidelsesmuligheter. Der beregnes plass til bare 150.000 lokalsykehuspasienter. Kapasiteten på Ullevål er dobbelt så stor. Akertomta fylles også for mye opp etter gjeldende plan.

Ved utbygging av Ullevål sammen med Aker unngås bygging tett på sykehus i drift. Tomtene vil få mindre belastende utnyttelse.

Aker sykehus må bygges ut for å sikre nok lokalsykehus til å flytte tre Groruddalsbydeler fra Ahus tilbake til Oslo. Ahus vil etter sin nåværende plan mangle 200 senger i 2030.

Utbygging av Ullevål sammen med Aker er ikke utredet, det er nødvendig!

 

Akuttseksjonen i OUS som også omfatter traumeenheten har levert en kraftig protest i uttalelsen «Fag og virksomhetsbeskrivelse akuttgruppe AG3 levert 12.10.18», omtalt i Klassekampen 11.12. De anser det nye Gaustad-sykehuset for uegnet, og det vil ikke være stort nok pasientgrunnlag for at traumeenheten fra Ullevål kan trene nok til å fungere skikkelig. De akuttsakkyndige mener overflytting til Gaustad og Aker fra Ullevål må gjøres i en omgang. Det har bl.a. vist seg at det å arbeide etter gjeldende plan vil føre til at føde, kvinner og barn ble igjen på Ullevål etter etappe 1 uten akuttfunksjoner. Det arbeides med løsninger. Skal fødeavdelingen mm eller psykiatri flyttes først til Aker og nye lokaler?

Konseptutredningen av fase 1 er ikke fullført før dette er avgjort. Kvalitetssikrer PWC tilrår tross dette å gå videre til forprosjektfase. De har også sett andre svakheter: «Når det gjelder dokumentasjonen av de driftsøkonomiske gevinstene er vår vurdering at det finnes mangler knyttet til sporbarhet som gjør det vanskelig å ettergå beregningene».   

 

Styrebehandling av sak 115

Vi var til stede på styremøtet i HSØ 13.12. Styremedlemmenes oversikt over Gaustad-Aker utbyggingen var til dels svak. Et styremedlem vi anså som meget kvalifisert spurte «Hvor mye må jeg vite her?».

Vårt svar er: Få best mulig oversikt over synspunkter på Gaustad-Aker planen fra ansatte og fra uavhengige instanser. Vurder om økonomirapportene er til å stole på. HSØ-ledelsens saksframlegg kan ikke ventes å være objektive.

Styret bør vurdere å bruke sitt vedtak i sak 72/2017, der «Styret påpeker at det er knyttet gjennomføringsrisiko til lokaliseringsalternativene og ber om at det ikke utelukkes alternativ plassering innen Oslo universitetssykehus HFs tomtearealer om risikobildet tilsier dette».

I Regional plan, vedtatt i sak 114, ligger bl.a. en vesentlig reduksjon av sykehuskapasitet. 15% av liggedøgnene planlegges overført til kommunene. Ny teknologi skal tas i bruk. Styret må ta med i betraktning at Regional plan gjelder også for OUS-utbyggingen.

Noen kommentarer i møtet som refereres i foreløpig protokoll: «Det ble stilt spørsmål til hvor realistisk effektiviseringen i forkant og etterkant av innflyttingen i nye bygg vil være. Dette ønsker styret nærmere belyst i styresaken i januar 2019» Styret ber også om at det blir vurdert løsninger på Aker som minimerer behovet for tomtekjøp. Videre ønsket styret en nærmere beskrivelse av nullalternativet.

Et styremedlem framholdt at det ikke var blitt noen effektiviseringsgevinst ved igangsetting av de nye sykehusene på Ahus og Kalnes.

Økonomidirektøren repeterte 0-alternativet, fortsatt drift bare på Ullevål (og Rikshospitalet). Der forutsettes 17 mrd brukt på oppussing(!) og 21 mrd til investering. Dette er et klassisk 0-alternativ, fortsatt drift i eksisterende bygg, med nødvendige nybygg, men ikke på Aker. Prisen for 0-alternativet er brukt som skremsel i idefasen for OUS. Prisen for oppussing er klart overdrevet. Adm dir i HSØ sa i møtet at «man MÅ flytte ut av de gamle byggene på Ullevål». Hun har ikke fått med seg at alle ønsker disse fraflyttet som sykehusbygg, etter bygging av nytt klinikkbygg.

Bygging vesentlig på Ullevål var målet i Arealplan 2025. Den ble lagt til side i 2012. Det kan synes som styret med «nærmere beskrivelse av 0-alternativet» ønsker seg planer som ligner opplegget i Arealplan 2025. Et hovedtrekk der var bygging av nytt klinikkbygg, rivning av de gamle, og så utnytting av tomtene. Nybygg på Aker var ikke med i denne planen.

 

Konklusjon

Saksframlegg fra HSØ-administrasjonen i OUS byggesak med basis i prosjektgruppa sine rapporter forventes ikke å være objektive. Administrasjonen må fortsatt legge fram for styremedlemmene annen innkommet informasjon. Styret må sette seg inn i all tilgjengelig informasjon, og vurdere økonomi og regulering.  Aker sykehus må bygges ut! Utbygging av Ullevål og Aker må utredes sammen.