Den globale temperaturen er på et rimelig lavt nivå.

I stedet for å frykte et thermageddon bør man sjekke hvilke temperaturer vi har hatt i tidligere tider. Da ser vi at klimapanelets påstander i stor grad er eventyr og fantasihistorier.

Jeg har tidligere vist til rapporten fra 2010 – «Science and Public Policy Institute

Surface Temp study»:

http://scienceandpublicpolicy.org/images/stories/papers/originals/surface_temp.pdf

Noen utvalgte konklusjoner:

1. Instrumentelle temperaturdata fra tiden før satellitt-alderen (1850 – 1980) har blitt så manipulert med et det faktisk ikke er mulig å fastslå på en troverdig måte at det i det hele har vært noen stigning av den globale temperaturen i det 20. århundre.

2. Alle overflate-temperaturdatabaser er forbundet med så store mangler at de er helt ubrukelige til å bestemme langtids temperaturtrender.

3. Det har vært en tendens til å fjerne målestasjoner utenfor tettsteder, og man har dermed fått en overdekning av stasjoner forurenset av urban oppvarming.

Her er et eksempel på data som øyensynlig ikke er utsatt for manipulasjon. Det gjelder temperaturutviklingen i de nordiske landene. Vi ser at dagens temperatur på ingen måte er enestående. I 1935 var temperaturen antagelig høyere enn nå.

Men om det ikke er noen troverdige bakkemålinger, hva da med atmosfæremålinger? De mest troverdige av disse er satellittmålinger, da de dekker det meste av jordkloden (det har vært litt dårlig dekning av de polare områdene). Alle satellittdata viser samme oppvarmingstrend som gjennomsnittet for det 19. århundre. Det betyr i klartekst at våre store klimagassutslipp ikke påvirker den globale temperaturtrenden i det hele tatt på noen målbar måte:

Målinger fra Vostok, Antarktis, viser at dagens temperaturer er langt lavere (rød pil) enn de var før, f.eks. for 11000 år siden.

Tilsvarende er observert på Grønland:

Merk de store temperaturvariasjonene uten at CO2-konsentrasjonen har endret seg vesentlig. Vi har mange ganger hatt langt varmere perioder enn dagens. Det har gått helt fint. Det er kuldeperioder vi skal frykte.

Målinger viser at det ikke vil komme noen menneskepåvirket klimadommedag grunnet for høy varme.