De som styrer skolene må ta diskriminering og trakassering på alvor!

Endelig har trakassering og diskriminering i skolen blitt satt på agendaen! Vi jubler over at elever tør å snakke om dette, og er veldig glade for oppmerksomheten modige ungdommer har fått i den offentlige debatten den siste tiden. Nå etterlyser vi at skolenes ledelse følger opp sitt ansvar.

Av Katarina Sirris Karantonis og Astrid K. Haldorsen, jurister, Egalia senter mot diskriminering 

 

Opplæringsloven er tydelig på at både grunnskolen, skolefritidsordningen og den videregående skolen skal ha «nulltoleranse mot krenking som mobbing, vald, diskriminering og trakassering.» Lovgiver er krystallklar når det kommer til å plassere ansvaret for å følge opp dette: Det er skolens ledelse ved rektor som har ansvar for å følge opp at nulltoleransen blir en realitet og ikke bare et teoretisk mål.  

 

Skolene er pliktige til å arbeide målrettet med arbeidet for å hindre diskriminering og trakassering. Alle ansatte i skolen skal følge med, gripe inn, varsle, undersøke og sette inn tiltak. Skolene skal også dokumentere hva som gjøres for å oppnå aktivitetsplikten etter nærmere bestemte regler.  Gjør de ikke jobben sin, kan Fylkesmannen i ytterste konsekvens pålegge skolen dagsbøter. 

 

Vi synes Oslo kommunes satsing på nytt undervisningsmateriell om seksualitet og grenser er spennende. Det er viktig å bevisstgjøre de unge og styrke dem til å ta egne valg! Men vi kan ikke legge alt ansvar på elevene. Skal vi få til et sunt skolemiljø fritt for trakassering, må de som har fått et lovpålagt ansvar ta dette ansvaret på alvor. Tiden er moden for å finne fram utdaterte gamle handlingsplaner mot diskriminering som ligger og samler støv, og tilegne seg oppdatert kunnskap om skolens forpliktelser. Gjeldende rett må implementeres i skolen slik at barna våre sikres et trygt og godt skolemiljø.