Byrådets trafikksikkerhetstiltak bør debatteres

Neste gang byrådet presenterer sin skryteliste over hva de har gjort i 2019, så håper vi at vårt område også er med på listen.

Av Einar Spurkeland, Løkkebakken Velforening - Nedre Sagene

 

I Dagsavisen 7.5.2019 presenteres byrådets satsing på trafikksikkerhetstiltak, som dreier seg om å skilte om fra 50 km/t til 40 km/t eller 30 km/t på flere veier og et 50-tall fartsdumper og opphøyde gangfelt.

På Sagene mellom Ring 2 og Sagveien/Arbeidermuseet/Beierbroen/Akerselven har vi ventet på miljøtiltak og trafikksanering siden 1985. I mellomtiden har trafikken økt og stadig flere åpne plasser har blitt kreative parkeringsplasser.

Bymiljøetaten kom etter utallige henvendelser på befaring i desember 2018 og lovet at man skulle finne plass til noen tiltak i vårt område i 2019. I dette området er det hele dagen feilparkering til hinder for beboere og nyttetrafikken til og fra området. Gatenettet er stort sett uten fortau eller sykkelsti. Her blandes skolebarn, gående og biltrafikk.

Vi etterlyser en trafikkplan for veinettet langs Akerselven, slik at man får utvidet området på begge sider langs hele elven for gående og syklende. Den aktuelle strekningen er også skolevei for mange barn ved Sagene skole i tillegg til at området er meget populært for turgåere. En sammenhengende turvei på vestsiden av elven vil kunne utvide den grønne sonen. Politisk har vi gjort kjent trafikkutfordringene hos flere av partiene i bydelen, men med en lunken respons.

Byantikvaren jobber med en verneplan for området og har uttalt at kulturmiljøet rundt Akerselva på Sagene har meget høy verdi som det mest helhetlige industrimiljøet langs elveløpet, og er også positiv til en opprydding av parkeringssituasjonen, oppgradering av gategrunn og etablering av benker på torvet ved Arbeidermuseet i Sagveien 28.