Byrådet i Oslo tar fra de vanskeligststilte og gir til etablerte småbarnsfamilier

Det er ikke lenger noen grunn til å tro at byrådet i Oslo ønsker forebygging av hepatitt C. Men fare for at det kuttes i utredning og behandling. Hepatitt C. er trolig hovedårsak til at tidligere injiserende stoffbrukere lever 10 til 20 år kortere enn andre.

Da hovedstaden ble ledet av et blåblått styre, opplevde vi i Foreningen for human narkotikapolitikk et jevnt tilsig fra opposisjonspartiene. Vi fikk ofte politikerfølge fra Ap, SV og MDG på våre turer ut til de åpne rusmiljøene og til etablerte injeksjonsplasser, når vi delte ut brukerutstyr. Da forklarte vi årsaken til at vi, utover de rene sprøytene også delte ut kokekar og filter.

Det er fordi rene sprøyter alene kun forebygger hiv. Dersom injiserende stoffbrukere også får kokekar og filter, som i Bergen, som i Asker, som i Bærum, så forebygges også hepatitt C. Det er estimert til at minst halvparten av de injiserende stoffbrukere har hepatitt C. og dette er å anse som en folkesykdom.

Fordi det til enhver tid er rundt 10 000 injiserende stoffbrukere i Norge, nær halvparten oppholder seg i hovedstaden og milliarder brukes årlig av staten til å få disse i behandling til et rusfritt liv. Klarer man det, er det vanlig at man skifter ut nettverket og således kommer man gjerne i kjærlighetsforhold med mennesker som ikke har injisert stoffer. Hepatitt C. er også en seksuelt overførbar sykdom.

Ved sprøyteutdelingen i Oslo deles det kun ut rene sprøyter til injiserende stoffbrukere og ikke kokekar eller filter. Politikerne lovte at de skulle ta tak i dette dersom de kom i posisjon.

Nå er de i posisjon på 3. året og fra regjeringens opptrappingsplan for rusfeltet (2016 – 2020) drypper hvert år nye ferske midler. I 2016 ble Oslo-byrådet kritisert for ikke å bruke mer enn halvparten av de 88 millionene av opptrappingsmidlene til rett formål. Resten gikk til andre budsjettposter. I år har byrådet for eldre, helse og sosiale tjenester fått nye 190 millioner kroner i opptrappingsmidler. Kun 122 av disse millionene går til rusomsorgstiltakene.

Dette til tross for varslet kutt i andre statlige midler, nemlig fra Fylkesmannen. De såkalte Storbymidler skal nå fases ut fra 96 millioner pr. år og til null innen 2020. Dette betyr at Velferdsetaten nå varsler kutt. Kutt i lavterskeltilbud, kutt i feltpleie, kutt i boppfølging, kutt i lavterskel heroinsubstitusjon, kutt i arbeid med unge og kutt i sprøyteromsdriften.

Til tross velger Oslo-byrådet å bruke av opptrappingsplanen for rusfeltet til helt andre ting. Som eksempel har de tatt 12 millioner fra regjeringens opptrappingsmidler for rusfeltet og skal gi det til et tiltak der helsesøster kommer hjem til byens nystiftede familier. De hevder et slikt tiltak er viktig for barna og deres familier og at det således virker forebyggende. Fordi man vet at gode oppvekstvilkår forebygger rus.

Tiltaket i seg selv er det ikke noe å si på, men det er slett ikke russpesifikt og det hører derfor ikke hjemme i den budsjettposten! Det kan synes som 12 millioner er lite, men det trengs mindre enn som så til å forebygge hepatitt C. blant hovedstadens mest utsatte gruppe. Til sammenlikning kan det også nevnes at den store debatten om kutt fra regjeringen på rettsvernstiltak overfor vanskeligstilte dreier seg om et kutt på 15 millioner kroner.

Velferdsetaten forebygger stadig ikke hepatitt C. ved sprøyteutdelingen, men kun hiv. På brukerrådsmøtene får vi snarere høre ideer om halvering av antall sprøyter i pakkene, enn forslag om å legge til kokekar og filter. Oslo Kommune bruker heller millioner på å behandle noen av de smittede i ettertid, også det tiltaket står nå i fare for å rammes av kutt.

Også overdoseforebyggingstiltakene kan rammes. Og når det gjelder kommunens ettervernstilbud er det bare å sitere Gandhi fra den gang han besøkte London og en journalist spurte hva han synes om den vestlige sivilisasjon. Jo, sa Gandhi, det høres ut som en god idé.

På turene ut med brukerutstyr nå til dags, går vi uten politikere ved vår side. Det virker ikke lenger som de er interessert. 

Arild Knutsen, leder i
Foreningen for human narkotikapolitikk
http://www.fhn.no