Byrådet demonterer Osloskolen

For Høyre er det viktigste i skolepolitikken skoleelevene.

Blant annet fordi elevene selv gjennom årlige elevundersøkelser ga uttrykk for at de fikk for dårlige faglige tilbakemeldinger innførte byrådet med Høyre i spissen krav om skriftlige halvårsvurderinger i Osloskolen i 2005. Denne vurderingsformen har vært enormt viktig for elevene, og medvirkende årsak til at Osloskolen har blitt ledende i landet. Når vi vet at det er direkte sammenheng mellom faglige tilbakemeldinger fra skolen og elevens resultater mener Høyre det er svært uheldig at dagens byråd skroter ordningen.

Rammer de som trenger det mest

Både norsk og internasjonal forskning har kritisert den norske skolen for å ha en for dårlig tilbakemeldingskultur. I en omfattende rapport fra OECD, der evaluering og vurderingspraksis i norsk skole gjennomgås, utrykkes det bekymring for lite kunnskap om hvordan lærere best gir tilbakemelding på barneskolen. Dette har flere kommuner tatt lærdom av ved å innføre skriftlige halvårsvurderinger etter inspirasjon fra Osloskolen.

Det viser seg at det særlig er elever med lav sosioøkonomisk bakgrunn, og elever som er faglig svake som har størst nytte av konstruktive skriftlige tilbakemeldinger fra skolen. Der faglig sterke elever gjerne diskuterer fag med læreren og blir stilt tydelige krav til, blir faglig svake elever ofte møtt med uforpliktende og velmente tilbakemeldinger som «bra jobbet!» og lignende. Det er sikkert hyggelig å høre, men sier fint lite om hva elevene må jobbe mer med og hvordan. Når byrådet nå avvikler ordningen begrunner de det med at skriftlige vurderinger på noen trinn og i noen miljøer fungerer ganske dårlig. Hvilke trinn? Hvilke miljøer? Hvor dårlig? Høyre skulle gjerne likt å vite hvilke faglige og forskningsbaserte vurderinger byråd Thorkildsen legger til grunn for å fjerne kravet om skriftlige halvårsvurderinger.

Svekker skole/hjem-samarbeidet

Samarbeidet mellom hjem og skole har som utgangspunkt at det er foreldrene som har hovedansvaret for oppdragelsen av sine barn. I en hektisk hverdag kan det noen ganger være lett å miste dette grunnleggende prinsippet av syne. Barn og unge tilbringer i dag mer tid i skolen enn tidligere. Både fordi de aller fleste allerede fra 1. klasse benytter et stadig mer omfattende AKS-tilbud, men også fordi nesten alle går på videregående skole. Det innebærer at skolens innflytelse over barna har økt. Derfor er et godt skole/hjem-samarbeid viktigere enn noen gang. Derfor er det alarmerende at byrådet svekker en av de sentrale bærebjelkene i Osloskolen.

Det er flere grunner til at Høyre mener skriftlige elevvurderinger er å foretrekke. Det er åpenbart mer praktisk for alle å ha et felles dokument å forholde seg til. Både som en påminnelse om hva hver enkelt elev skal jobbe mer med, men også for å se progresjon og fremgang. Det øker bevisstheten hos foreldre og foresatte om hvor barna står faglig og hva de bør jobbe mer med hjemme, og jo mer engasjert foreldrene er i barnas skolegang jo bedre resultater får barna. Byråden har uttalt at skriftlige halvårsvurderinger ikke blir lest av foreldrene, og derfor ikke har nytteverdi. Det er en frisk påstand, og viser at i stedet for å forbedre innholdet på tilbakemeldingene som gis, så gir byrådet opp skole/hjem-samarbeidet.

Når byrådet nå struper informasjonsflyten mellom skole og hjem blir det tydeligere og tydeligere for Høyre at dagens byråd ikke setter skolebarna først. Det er ingen tvil om at ordningen med skriftlige tilbakemeldinger på skolen vil bli innført umiddelbart om Høyre kommer tilbake til makten i Oslo etter valget i 2019.