Bente Rognan Gravklev: Lytt til De forente nasjoner

FNs Rasediskrimineringskonvensjon 1965

BENTE ROGNAN GRAVKLEV: LYTT TIL DE FORENTE NASJONER

"«No plattform for fascists», ingen plattform for fascister, er blant frasene som er blitt gjentatt på Twitter. Det er kanskje et av de aller vanskeligste spørsmålene vi står overfor i dagens offentlighet. Hvem skal få slippe til, med hvilket budskap? Hvem skal ikke få slippe til, og hvorfor?"

Det er Dagsavisens debattredaktør Bente Rognan Gravklev som skriver dette i avisen sin onsdag 5. september 2018. Det var Bente Rognan Gravklev som sensurerte et satirisk dikt jeg skrev angående Bård Hoksrud (FrP) for et par år siden, forresten. Hun meldte meg per e-post at "noen" hadde kontakta henne og krevd teksten fjerna fra Dagsavisens Nye meninger.

Se, dét er ett svar på spørsmålet om hvem som skal få slippe til.

FN har et annet svar: Det som sto klart for alle etter Annen verdenskrig, nemlig at fascisme og nazisme er forbrytelser og folkemord forkledt som politikk og ideologi, er i dag vanskelig å fatte for enkelte. Men om man ikke vil fatte hva nazisme er, så bør det likevel være mulig å fatte at Norge er forpliktet til å etterleve FN-konvensjoner vi har sluttet oss til. Den internasjonale konvensjon om avskaffelse av alle former for rasediskriminering, vedtatt av De Forente Nasjoners Generalforsamling 21. desember 1965 og seinere ratifisert av Norge, er krystallklar:

«Konvensjonspartene fordømmer all propaganda og alle organisasjoner som er bygd på idéer eller teorier om at én rase eller én gruppe av personer av én bestemt hudfarge eller én bestemt etnisk opprinnelse er andre overlegen, eller som søker å rettferdiggjøre eller fremme rasehat og diskriminering i enhver form, og de påtar seg å ta øyeblikkelige og positive forholdsregler med sikte på å utrydde all tilskyndelse til slik diskriminering eller handlinger som innebærer slik diskriminering. Med sikte på dette og under tilbørlig hensyntagen til de prinsipper som er kommet til uttrykk i Menneskerettighetserklæringen og de rettigheter som er uttrykkelig oppregnet i artikkel 5l denne konvensjon, skal konvensjonspartene blant annet:

a) erklære som straffbar handling all spredning av idéer om raseoverlegenhet eller rasehat, all tilskyndelse til rasediskriminering, alle voldshandlinger eller tilskyndelse til slike handlinger mot en rase eller gruppe av personer av annen hudfarge eller etnisk opprinnelse, og også enhver form for støtte, herunder økonomisk støtte, til raseaktivister;

b) erklære ulovlig og forby organisasjoner og organisert og annen propagandavirksomhet som fremmer og tilskynder til rasediskriminering og erklære som straffbar handling deltakelse i slik virksomhet eller slike organisasjoner;» (kapittel 4)

Legg merke til at konvensjonen ikke opererer med noe skille mellom rasistisk og nazistisk propaganda og de handlingene som den tilskynder til. I 1965 sto det ennå klart for konvensjonspartnerne at Adolf Hitlers og Joseph Goebbels taler og direktiver ikke var isolerte «ytringer» som skulle møtes i åpen debatt med argumenter. «Argumentasjonen» med nazistene kostet minst 30 millioner mennesker livet, i gasskamre, konsentrasjonsleire og på slagmarken. Slagordet «Aldri mer» var og er uttrykk for at nazistenes og fascistenes ytringsfrihet er oppbrukt en gang for alle.

Det virker ikke som Dagsavisens debattredaktør Bente Rognan Gravklev har fått med seg dette.

Og nærmere vår egen dagen i dag: En uttalelse som fordømmer forherligelse av nazisme, nynazisme og annen oppmuntring til rasisme og fremmedhat ble fredag 21. november 2014 vedtatt med 115 mot tre stemmer i FN. Bare USA, Canada og Ukraina stemte mot.

Forby alle nazistiske og rasistiske organisasjoner!
Etterlev FNs konvensjon mot rasediskriminering!
Aldri mer nazisme!

https://www.dagsavisen.no/nyemeninger/de-som-lever-av-%C3%A5-bli-utestengt-1.1197151

.