Arbeidets betydning for integrering

Å bli satt utenfor arbeidslivet øker opplevelsen av å være annerledes, gir følelse av mindreverd og forringer den psykiske helsen. Dette gjelder oss, og det gjelder asylsøkere.

Av: Liv Tørres, Generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Ann-Magrit Austenå, Generalsekretær i NOAS og Roy Pedersen, Leder LO Oslo.

Norsk Folkehjelp, Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS) og LO- Oslo tar til ordet for å oppheve restriksjonen på arbeidstillatelse for asylsøkere som ble innført i 2009. Vi ønsker å gi flere asylsøkere muligheten til å jobbe mens de venter på å få behandlet sin søknad om asyl. 4550 asylsøkere er innvilget oppholdstillatelse hittil i år (31.oktober). I overkant av fem hundre asylsøkere er gitt en midlertidig arbeidstillatelse. Å holde asylsøkere utenfor arbeidslivet hemmer integrering, noe ingen er tjent med. Det bør regjeringen gjøre noe med!

Arbeid viktig verktøy for inkludering

Flere undersøkelser, deriblant forskning fra NTNU og FAFO, viser med all tydelighet at deltagelse i arbeidslivet øker tilfredshet og er et viktig verktøy for inkludering. Likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne uttaler i Klassekampen 26. november d.åat hun vil satse på integreringsfremmede tiltak, og har her sammen med den nye regjeringen en unik mulighet til å fjerne viktige hindringer.

Årsaken til innstramming av midlertidige arbeidstillatelser var å motivere asylsøkere til å legge fram id-papirer. I 2009 ble det satt som kriterie at en måtte dokumentere sin identitet for å ta seg midlertidig arbeid. For de fleste asylsøkere betyr det å legge frem pass. Mange har andre ID-papirer, men disse blir ikke godkjent som dokumentasjon for å få arbeidstillatelse. I følge tall fra UDI samarbeider 90 prosent av asylsøkere med utlendingsmyndighetene for at tilstrekkelig identifikasjon for oppholdstillatelse kommer på plass i løpet av prosessen. Men dette er merkelig nok ikke tilstrekkelig for å få arbeidstillatelse. De resterende 10 prosentene har gyldig id-papirer (pass) i det de registrerer søknaden.

Hva er så de vanligste grunnene til at id-papirer mangler? De aller fleste som kommer hit som asylsøkere har flyktet fra land hvor det mangler infrastruktur eller en fungerende administrasjon som kan tilby sine borgere formelle id-papirer. For de som har gyldige papirer, opplever mange at smuglerne som "hjalp dem" med å flykte krevde at de skulle kvitte seg med id-papirene, eller de ble fratatt disse underveis.

Et svik mot en god integreringspolitikk

Etter nærmere fire år viser det seg at innstrammingene i arbeidstillatelse til asylsøkere ikke har virket etter intensjonen. Innstrammingen har ikke ført til at flere asylsøkere har kunnet skaffe tilveie manglende id-papirer. Derfor vedtok LO kongressen i år at de vil jobbe for at asylsøkere bør innvilges arbeidstillatelse og tilbys sysselsettingstiltak. Vi håper den nye regjeringen vil ta forskningsresultater og fagmiljøers innspill på alvor og endre praksis.Når dokumentasjonen som fremskaffes er god nok for å få opphold bør den også gi muligheten for deltakelse i arbeidslivet mens en venter på å få behandlet sin søknad om asyl. Noe annet er rett og slett dårlig integreringspolitikk.

Kort vei til kriminalitet

Flyktninger som nektes tilgang til å arbeide tvinges ofte til å ty til negative økonomiske mestringsstrategier og kan lett bli offer for utnyttelse og kriminalitet. Det er Høykommissæren for flyktninger (UNHCR) som slår dette fast. Asylsøkere og kriminalitet er begreper som ofte kobles sammen i den offentlige debatt når asylpolitikk og integrering diskuteres. Restriksjoner, lukkede mottak og innstramminger synes å være den gjengse medisin fra norske myndigheter. UNHCR legger ned et viktig arbeid for å fremme forståelsen av flyktningers rett til arbeid, og gir tydelige anbefalinger: Å innføre sysselsettingstiltak og gi asylsøkere tilgang til arbeidslivet vil være et positivt bidrag for hindre utnyttelse og kriminalitet.

Retten til arbeid er en menneskerett. Konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter argumenterer for at arbeid tillater mennesker å leve i verdighet. Vi mener asylsøkere som søker beskyttelse i Norge må møte en behandling i samsvar med relevante internasjonale standarder, spesielt retningslinjer og føringer fra FN - systemet.

Ledighet skader helsen

Å sitte inaktiv på et mottak og vente på at ens fremtidige skjebne skal avgjøres, er en påkjenning som kan skape psykiske utfordringer. Det å stå utenfor arbeidslivet truer menneskets opplevelse av mestring i tilværelsen. Det påvirker hvordan vi ser på oss selv og øker sannsynligheten for angst og depresjon. Ut fra perspektivet om bedre psykisk helse vil det derfor være nyttig å starte i arbeid så tidlig som mulig.

Arbeid og arbeidstrening for beboere på ordinære mottak er dessuten en god forberedelse til bosetting og introduksjonsprogrammet. Det vil også være en nyttig erfaring for de som får avslag på asylsøknaden når de returneres. Det gjør at de kan komme hjem med verdighet og noe i bagasjen.

Positive erfaringer fra pilotprosjekt på mottak

Norsk Folkehjelp hadde i 2011 til 2012 et arbeidstreningsprosjekt for beboere på Veumalleen ordinære asylmottak i Fredrikstad. Her ble beboeres kompetanse kartlagt, de fikk informasjon om arbeidslivets rettigheter og plikter samt hjelp til å finne arbeidstreningsplass. Det lokale arbeidsmarkedet ble kontaktet og avtaler ble inngått med potensielle arbeidstreningsplasser. For beboerne som fikk arbeidstrening og deres arbeidsgivere var tilbakemeldingene entydig positive. Uttalelser som "Med en jobb kan jeg klare meg selv", "Endelig føler jeg meg velkommen i Norge" og "Nå har jeg noe annet å tenke på enn den vanskelige situasjonen jeg er i" understreker betydningen av arbeidsplassen som et sted å oppleve at du er en del av et samhold.

Vi mener dagens lovgivning som begrenser asylsøkeres rett til arbeid hemmer en god integrering. Asylsøkere som venter på avklaring på sin asylsøknad bør få muligheten til å arbeide og klare seg selv. For lediggang er jo som kjent roten til alt ondt.