Åpent brev til Justis- og beredskapsdepartementet om beredskapssenteret på Taraldrud

For noen uker siden mottok samtlige husstander i nærområdet en informasjonsbrosjyre om det planlagte Politiets Nasjonale Beredskapssenter på Taraldrud. Det er flere som har uttalt seg kritisk til brosjyren allerede, men det er fortsatt mange ubesvarte spørsmål til innholdet.

 1. Side 3: «Stortinget hadde ikke merknader til tomtevalget». Aksjonsgruppa Stopp Støyen har snakket med et stort antall stortingspolitikere, fra samtlige representerte partier. Den gjennomgående reaksjonen er stor forundring over den korte avstanden på 600-800 meter fra Taraldrud til de nærmeste boligene, skolene og barnehagene på Tårnåsen/Hellerasten/Sofiemyr og Bjørndal. Dette er områder som bosetter snaut 20.000 mennesker. For å sette avstanden i perspektiv, så er det 800 meter mellom Stortinget og Slottet. På hvilken måte ble Stortinget informert om nærheten til store og tettbebygde boligområder i Oppegård og Oslo, og hva besto denne informasjonen av? Ble Stortinget informert om at aktiviteten ved senteret vil inkludere 2-3 utendørs skytebaner og en utendørs SIBO-landsby? Ble Stortinget informert om at aktiviteten ved senteret vil medføre at store boligområder vil havne i gul støysone (konkret eksempel: Ødegården, ved bruk av eksplosiver/treningsgranater, etter Oppegård kommunes grenseverdier fra støyforskrift T-1442/2012, som også var den gjeldende nasjonale støyforskriften da Taraldrud ble valgt)?
 2. Side 3: «Beredskapssenteret vil gi Ski kommune flere hundre nye arbeidsplasser». De fire hovedfunksjonene ved senteret skal samles og flyttes fra sine nåværende plasseringer i Oslo-området. Dette utgjør 200-300 personer i eksisterende stillinger. Relokalisering av eksisterende arbeidstakere kan ikke kategoriseres som nye arbeidsplasser. Hvilke «flere hundre nye arbeidsplasser» er det Ski kommune kan se fram til?
 3. Side 3: «Politidekningen i området vil bli svært god». Beredskapstroppen tilhører Oslo politidistrikt, og operatørene bruker halve tjenestetiden til ordinær patruljetjeneste i Oslo. Hvordan bidrar dette til bedret politidekning i Øst politidistrikt, som Oppegård og vertskommunen Ski tilhører?
 4. Side 5: Støysonekartet viser «yttergrenser for skytebane og øvrige treningsområder». Det er ikke oppgitt hvilke grenseverdier som er brukt for hhv. rød og gul sone, men vi finner det samme kartet i vedlegg 11-2 til reguleringsplanen. Der fremgår det at det er de  nasjonale grenseverdiene fra 2016 som er brukt i figuren. I Oppegård bruker vi fortsatt støyretningslinjene fra 2012, og disse er vesentlig strengere enn de nye fra 2016. Et artig sammentreff er at gul støykote på figuren (Lafmax = 65dB) tilsvarer rød støykote etter de kommunale retningslinjene (Laimax = 70dB). Definisjonen på rød sone er «ikke egnet til støyfølsomme  bruksformål, og etablering av ny bebyggelse med støyfølsomt bruksformål skal unngås». Hvilken faglig dekning har dere for å omdefinere den samme sonen til «område med lav til moderat støybelastning»?
 5. Side 5: Som forklart over, så tilsvarer kartets gule støysone rød støysone etter Oppegård kommunes gjeldende støyforskrift. Det er da åpenbart at store deler av bebyggelsen på Tårnåsen/Hellerasten/Sofiemyr vil havne i gul støysone, selv om dette både er utelatt fra kartet og underkommunisert i brosjyren. Hvor går gul sone etter Oppegård kommunes støyforskrift, og hvor mange boliger befinner seg i denne gule støysonen?
 6. Side 6: «Det har hele tiden vært en forutsetning at støy fra senteret ikke skal bli høyere enn de nasjonale støygrensene». Da valget falt på Taraldrud i oktober 2016, så var de nasjonale og de kommunale støygrensene de samme. To måneder senere ble de nasjonale støygrensene endret, slik at man i praksis tillater dobbelt så høy støy fra skytebaner, herunder eksplosiver og treningsgranater fra SIBO. Hvilken erfaring har man egentlig med de nye og slappere støygrensene fra desember 2016?
 7. Side 6: «Hensynet til omgivelsene har vært prioritert under hele prosessen». Dette høres betryggende ut, men det er ganske åpenbart og forståelig at det er politiets behov som er prioritert. Ellers ville skytebanene og SIBO-landsbyen blitt bygget inn, slik omgivelsene forlanger. Hensynet til omgivelsene er oppført som et «bør»-krav i prosjektdokumentene, noe som betyr at absolutte krav (les: politiets behov) har prioritet. Vet ikke Justis- og beredskapsdepartementet hva «prioritert» betyr?
 8. Side 6: «kommunens egne grenser er ivaretatt» (om støy fra skytebanene, uten SIBO og eksplosiver/treningsgranater). Prosjektet har utarbeidet støysonekart som dokumenterer dette, men har likevel valgt å ikke offentliggjøre dem. I så fall ville man sett at gul sone sneier boligene på Ødegården med 10 meters margin, og Tårnåsen skole med 50 meters margin. Skyldes dette at prosjektet hadde flaks, eller at det ikke er planlagt mer omfattende støytiltak enn akkurat det som er nødvendig for å oppnå dette målet?
 9. Side 6: «Det vil i utgangspunktet ikke være støyende treningsaktiviteter ved senteret på kveldstid og om natten, og heller ikke lørdager, søndager og helligdager». Hva med hverdager i skoleferiene?
 10. Side 6: «Trening som medfører støy tillates bare på hverdager mellom klokken 07 og 19». Dette innebærer altså utendørs skyting og bruk av eksplosiver/treningsgranater. I månedsskiftet oktober/november 2016 arrangerte Justis- og beredskapsdepartementet to folkemøter for innbyggerne i Ski og Oppegård. Prosjektleder Torgersen, kommunikasjonssjef Johansen, avdelingsdirektør Skaar, fagdirektør Johnsen og seniorrådgiver Karbøl Hanssen m.fl. var til stede. Politiinspektør/seksjonssjef Ole Vidar Dahl informerte om at «mesteparten av skytingen er innendørs og unntaksvis utendørs», «mesteparten av sprengningen er innendørs», «skytebanen utendørs er mer begrenset i bruk» og «vi kommer ikke til å skyte 8 timer hver dag, vi skyter vesentlig mindre enn det». Hvor mye vesentlig mindre enn 8 timer skyting vil det bli hver dag? Siden det er avsatt hele 12 timer hver dag som mulighetsrom for støyende treningsaktiviteter, så vil det innenfor disse 12 timene følgelig være vesentlig mer enn 4 timer hvor det ikke foregår skyting. Vil det bli annonsert når på dagen de vesentlig mindre enn 8 timene med skyting vil foregå, slik at naboer og skolebarn kan bruke turområdene mens det er stille fra beredskapssenteret? Det er selvfølgelig en klar forutsetning at dere overholder det som ble sagt på folkemøtene.
 11. Side 6: «Forsvaret vil unntaksvis kunne trene på Taraldrud». På ovennevnte folkemøte ble det presisert at det kun er de 200-300 fast ansatte på senteret (innsatsgruppe 1, IP1) som skal bruke senteret. Det ble også presisert at dette ikke skal bli et treningssenter, men et beredskapssenter. Politimesteren i Oslo, Hans Sverre Sjøvold, benektet i Aftenposten 5. august i år at Forsvaret skal trene på senteret. Prosjektansvarlig, fagdirektør Terje Johnsen, sa det samme i Stat og Styring 1-2017. Videre ble det gjort en sammenligning med dagens midlertidige løsning: «på Kodakbygget trenes det med flere politiressurser enn det vil bli på det nye senteret». På Stortingets seminar om beredskapssenteret 26. oktober i år, så ble det likevel informert om at hele 1050 politipersonell i kategori IP3, fra hele landet, også skulle trene på senteret. Her er det mye informasjon som ikke stemmer overens, men naboene har en klar forventning om at løftene fra folkemøtene skal overholdes. Kan dere bekrefte at dere vil holde det som ble lovet på folkemøtene, om ingen eksterne brukere?
 12. Side 7: Det blir innført store restriksjoner på aktiviteten på beredskapssenteret, noe som reduserer realismen i treningen: Innbygging av standplass. Høye voller på skytebanene. Begrenset skytevinkel på 50-metersbanen. Halvering av antall eksplosiver og treningsgranater. Ikke skarpe flashbangs. Som utgangspunkt ikke utendørs treningsgranater. Mindre sprengladninger enn opprinnelig vurdert. Ikke helikoptertrening. Ikke trening med båt, heller ikke småbåt. Signaturdemper på våpnene. Ikke trening om natten. Og, hvis dere holder det som ble lovet på folkemøtene: Ingen samtrening med eksterne brukere. Når prosjektet i tillegg møter massiv motstand fra naboer og friluftsorganisasjoner, noe som vil vedvare i hele beredskapssenterets levetid, hadde ikke Politiet vært bedre tjent med at de fikk et fullt funksjonelt senter, uten alle disse restriksjonene, et annet sted?
 13. Side 7: «Støynivåene fra skytebanene skal derfor ikke overskride de siste gjennomførte beregningene (vist i støysonekartet over)». Støysonekartet kvantifiserer ikke det faktiske støynivået, men etter litt egeninnsats vet vi nå at nivået ved den gule linja er Lafmax = 65dB, som tilsvarer Laimax = 70dB, som altså er grenseverdien for rød sone i Oppegård. Støyen stopper som kjent ikke ved verken rød eller gul støysone, og vi har lenge etterspurt de faktiske og oppdaterte støynivåene ved de nærliggende og berørte skolene og barnehagene, slik vi fikk i mai. Hva er grunnen til at dere ikke vil gå ut med oppdaterte punktverdier, tilsvarende det dere gjorde i mai? Mange uttrykker stor bekymring og usikkerhet mhp. hvilket støynivå de kan forvente der de bor og har barna sine på dagtid, og flere er i gang med å flytte fra området. Når dere, til tross for kraftig motstand, nærmest tvinger dere ned i nabolaget og friluftsområdet vårt, skylder dere ikke naboene en klar indikasjon på hvilket støynivå de kan forvente der de bor og oppholder seg?
 14. Side 8: «Støy vil ha negativ innvirkning på store friluftsområder av regional verdi, og vil ha særskilt negativ påvirkning på barn og unges bruk av områdene på dagtid». Både dette og flere tilsvarende sitater står i reguleringsplanen, og burde også vært tatt med i informasjonsbrosjyren. Dette blir realiteten i Oppegård og Søndre Nordstrand fra desember 2020, og står i sterk kontrast til skjønnmalingen i brosjyren. Naboene til Taraldrud fortjener og har krav på hele sannheten. Det samme gjør beslutningstakerne på Stortinget.