Åpent brev til Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Målgruppen for et forbud er et fåtall kvinner som allerede er marginalisert.

Innlegget er skrevet av ansatte ved HBV: Norunn Askeland, Heidi Biseth, Solveig Ragnhild Brandal, Tony Burner, Runi Børresen, Liv Torunn Eik, Arnbjørg Engenes, Carla Foster, Sigurd Hareide, Yuka Kitayama, Lena Lybæk, Susan Cathrine Lyden, Audrey Osler, Sigrun Skogly, Lars Petter Soltvedt, Christian Stokke, Mari Pettersvold, Ingrid Christine Reite, Madlena Ulrich, Anne-Lene Vintervold, Geir Winje og Solveig Østrem


Gjennom lokalaviser ble vi den 15. desember gjort kjent med et forslag som fremmes fra studieavdelingen ved HBV om å innføre et forbud mot helt eller delvis dekkende plagg på alle studier på høyskolen. I forslaget står det blant annet følgende: «[slike plagg] eruønsket i undervisningssituasjoner, herunder både i forelesninger og seminarer, veiledning, og i praksis både der studentene møter elever, pasienter og faglærere (…) God kommunikasjon er også en forutsetning for å sikre at alle studentene har samme mulighet til å oppnå forventet læringsutbytte».

Vi er kjent med at et slikt forslag har blitt fremmet og også vedtatt ved enkelte andre institusjoner, blant annet Høgskolen i Telemark. I lokale medier har lærer Unni Helland tidligere i høst oppfordret høyskolen til å ta stilling mot niqab i lærerutdanningene. Forslaget fra studieavdelingen er ikke sendt på høring blant det vitenskapelige personalet hos oss.Vi er bekymret over forslaget og lurer på hvordan et forbud kan begrunnes ut fra et faglig og et ikke-diskrimineringsprinsipp.

I kjølvannet av debatten skapt av Høgskolen i Telemarks forbud tidligere i høst, er det rimelig å anta at studieavdelingens forslag først og fremst gjelder studenter som bruker niqab.Målgruppen er altså de totalt omlag 50-100 kvinner som bruker niqab i Norge. Problematikken er imidlertid så langt ukjent på våre campus.Verken den nyfusjonerte HBV, gamle HiBu eller HiVe har hatt studenter med niqab. En kan derfor spørre seg hvorfor dette forslaget fremmes nå? Hvilke signaler ønsker man å sende, og til hvem?

Forslaget fra studieavdelingen gjelder alle studier ved HBV. Det skjelnes ikke mellom opptak til ulike studier. Forslaget refererer imidlertid spesielt til profesjonsutdanninger og nevner «praksis» og «god kommunikasjon» spesielt. I profesjonsdanningene har man allerede et eksisterende verktøy for å vurdere studenters skikkethet til bestemte yrker. Skikkethetsvurdering i høyere utdanning gjelder spesielt lærer-, helse- og sosialfagutdanninger. Skikkethetsreglene omhandler blant annet kommunikasjon med klienter/brukere.

Vi kan ikke forstå at bruk av niqab skal underlegges annet regelverk enn det regelverket som allerede gjelder. Skikkethetsvurderingen skal være individuell og skjer gjennom hele studiet. Den tillater dermed ikke et generelt forbud mot opptak til profesjonsstudier for enkeltgrupper. Forskrift om skikkethetsvurdering gjelder ikke for studier som ikke er profesjonsstudier. Dette regelverket forsvarer derfor heller ikke et generelt forbud mot høyere utdanning for bestemte grupper i befolkningen.

Ved vår høyskole har vi flere internasjonale studier, blant annet mastergradsstudiet i Human Rights and Multiculturalism. Studiet rekrutterer studenter fra hele verden, og mange av studentene på programmet er muslimer. Vi er sterkt bekymret for hvilke signaler et forbud vil sende til nåværende og potensielle framtidige studenter. Selv om ingen av dagens studenter bruker delvis eller helt dekkende plagg, er det klart at enkelte muslimske studenter vil oppleve dette som intoleranse for deres kultur, noe som strider direkte med filosofien bak vårt master­program.

Målgruppen for et forbud er et fåtall kvinner som allerede er marginalisert. En strategi som bygger på forbud og eksklusjon fra en så viktig integrerings- og myndiggjørelsesarena som høyere utdanning er, virker å være mot sin hensikt. Videre strider et generelt forbud med juridisk bindende menneskerettighetsforpliktelser som er nedfelt i internasjonale konvensjoner, slik som den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, konvensjonen om sivile og politiske rettigheter, og konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter. Disse konvensjonene, som alle er den del av norsk lov i henhold til menneskerettighetsloven av 1999, garanterer respekt for ikke-diskriminering, religions- og ytringsfrihet, samt rett til høyere utdanning.

Vi har blitt kjent med denne saken gjennom mediene. I tillegg til dette åpne brevet, sender vi samtidig et internt notat til studieavdelingen, rektor og styreleder hvor vi uttrykker vår forundring og bekymring. Samtidig ber vi studieavdelingen redegjøre for forslaget om et forbud i lys av argumentene nevnt ovenfor. God kommunikasjon burde demonstreres fra høyskolens side ved å kommunisere med kvinner som har valgt å bruke niqab for å finne individuelle løsninger. Et forbud er stikk i strid med «god kommunikasjon».