Alvorlige mangler i arbeid mot arbeidslivskriminalitet

Kommunerevisjonen har undersøkt tiltak mot arbeidslivskriminalitet i tolv ulike kommunale vikrsomheter, med vekt på lønns- og arbeidsvilkår. Dette har kommet ut i en rapport som har avdekket svært urovekkende mangler i alle de undersøkte virksomhetene.

Store mangler

Det er avdekket mangler i alle virksomhetene. Rapporten er urovekkende. Det er uholdbart når det er avdekket at det var mangler i alle de undersøkte virksomhetenes arbeid for å bekjempe arbeidslivskriminalitet. Seks av virksomhetene hadde ikke vurdert behovet for kontroll, fem av disse hadde heller ikke gjennomført kontroller. Ingen av virksomhetene hadde dokumentert vurderingene.

De resterende seks virksomhetene hadde gjennomført kontroller, men i færre kontrakter enn vurderingene av behov tilsa. Flere av de gjennomførte kontrollene i bydelene var lite egnet til å avdekke eventuelle brudd på lønns- og arbeidsvilkår.

Noen eksempler på dette:

Barne- og familieetaten hadde kun kontrollert én av fire rammeavtaler, til tross for at etaten vurderte at det var behov for kontroll av samtlige. Etaten hadde ikke gjennomført kontroll siden 2012. Bymiljøetaten hadde ikke informasjon om eller dokumentert hvorvidt til dels alvorlige avvik avdekket gjennom kontroll var blitt lukket.

Et annet eksempel, Oslo Havn KF har vurdert at det ikke var behov for kontroll i kontraktene, men kunne ikke redegjøre for hvilke vurderinger som var gjort.

Bymiljøetaten, som i forrige rapport om oppfølging av lønns-og arbeidsvilkår hos underleverandører (4/2015) fikk kritikk for manglende implementering av regelverk og tiltak i avdelinger og divisjoner, kunne ikke dokumentere hvorvidt til dels alvorlige avvik var blitt lukket. Etaten har fremdeles ikke implementert rutinene på tvers av etaten, noe som tyder på svak oppfølging.

Tiltak

De aktuelle byrådene og virksomhetene har varslet relevante tiltak basert på Kommunerevisjonens konklusjoner og anbefalinger, og forutsetter at byrådet følger opp at varslede tiltak blir iverksatt raskt. MDG forventer at dette blir gjort!

Det er viktig at arbeidet mot arbeidslivskriminalitet gis høy prioritet i alle virksomheter i kommunen og at byrådet fortsatt følger dette arbeidet tett.

Dette byrådet har fokus på disse spørsmållene, det er jeg glad for. Dessverre tar det tid å rette opp i en ukultur det har tatt tid å bygge opp. Denne må rives ned. De feilene som er oppdaget viser behovet for forsterket innsats fra øverste nivå. Dette kan gjøres om man setter inn de rette tiltakene. Vi ser dette i bygg- og anleggsbransjen hvor Oslomodellen gir økt seriøsitet. Dette er en ny måte å jobbe på, som denne rapporten viser behovet for, på mange flere felt.