Å telle politikraft

Det er vel ikke ukjent for folk flest at politiet telles mot målet om å få 2 politiårsverk per 1000 innbyggere. Det er imidlertid stort avvik av hva som telles, og hva folk tror telles i dette målet. Sånn sett er dette målet et uærlig mål og en meningsløs telling.

Det er nemlig slik at når politiet rapporterer på hvor mange politiårsverk vi har, så forteller vi befolkningen om hvor mange som lønnes i lønnssystemet som politi. Dette innebærer rubb og røte av alt fra folk som har politiutdanning selv om de ikke jobber som politi i dag. Det folk kanskje ikke er klar over er at mange av de som telles, kan ikke rykke ut og hjelpe folk når problemer oppstår. Samtidig lar vi være å telle mange av de folkene som faktisk kan hjelpe folk og som løser viktige oppgaver innenfor politiets kjerneoppgaver. Disse telles ikke fordi dette er sivil arbeidskraft. Er denne tellingen mest egnet til å lure befolkningen, og virker slik at det skaper et skarpere skille mellom profesjonene i etaten?  

 

I en ny rapport utarbeidet av NTL Politiet ser vi på hvordan tellingen er, og gir råd om hvordan den burde være. Vi mener det er på tide å være ærlig med befolkningen og komme fram med korrekte analyser på hva politi faktisk er og hvilken politistyrke vi skal ha. Dette har vi støtte for i faglitteratur fra ulike samfunnsområder. Vi mener at dersom politiet skal telles må det gjøres en grundigere jobb. Man må telle de som har arbeidsoppgaver innenfor kjerneoppgaver og samfunnsoppdrag  for å gi en reell forklaring på hva som faktisk er etatens evne til å løse sine oppgaver. Samtidig må vi gjøre en grundig jobb for å sikre at vi har nok bemanning til å få dekket opp det antall patruljer som befolkningen forventer kan yte hjelp når behovet er der. Politiet må være ærlig med folk slik at vi får en best mulig beredskap.

 

Det må være krystallklart at politikraft er ikke antall politiårsverk vi har i etaten. Politikraft er samfunnets evne til å bruke sine ressurser for å løse politiets samfunnsoppgaver. Disse ressursene innebærer etatens økonomiske ressurser, tilgjengelig materiell og summen av medarbeidernes kompetanse, også sivil. Skal Politiet klare å fremstå som ett politi, må denne innsikten tydeligere forankres i politiets ledelse, blant politikere og i media.